Zbiorniki wodne do nawadniania — geomembrana, geosyntetyki, folia PEHD, EPDM, PVC

Spe­cja­li­zu­je­my się w wyko­ny­wa­niu wszel­kie­go rodza­ju zbior­ni­ków wod­nych z wyko­rzy­sta­niem geo­mem­bran PEHD, PVC i EPDM. Do mon­ta­żu (zgrze­wa­nia) folii sto­su­je­my sprzęt reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. Nasza fir­ma posia­da upraw­nie­nia pozwa­la­ją­ce na mon­taż geo­mem­bra­ny w Pol­sce i za granicą.

W ramach naszej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzi­my daną inwe­sty­cję od A do Z, poprzez zapro­jek­to­wa­nie zbior­ni­ka reten­cyj­ne­go, wyko­na­nie prac budow­la­nych w obrę­bie zbior­ni­ka oraz uszczel­nie­nie same­go zbior­ni­ka.

Dodat­ko­wo poma­ga­my Inwe­sto­ro­wi w uzy­ska­niu wyma­ga­nych pozwo­leń np. wod­no­praw­nych, na budo­wę czy decy­zji środowiskowej.

W ramach naszej sze­ro­ko zakro­jo­nej dzia­łal­no­ści wyko­na­li­śmy z geo­mem­bran wie­le zbior­ni­ków róż­ne­go zasto­so­wa­nia, są wśród nich:

  • zbior­ni­ki reten­cyj­ne na potrze­by rolnictwa,
  • zbior­ni­ki na wodę desz­czo­wą do nawadniania,
  • zbior­ni­ki na ście­ki prze­my­sło­we i technologiczne,
  • sta­wy rybne,
  • zbior­ni­ki p.poż,
  • sta­wy kąpie­lo­we i oczka wodne,
  • parow­ni­ki.

 

Zapra­sza­my na naszą stro­nę retencyjnezbiorniki.pl na któ­rej szcze­gó­ło­wo pozna­ją Pań­stwo naszą ofer­tę, oraz zapra­sza­my do obej­rze­nia naszych przy­kła­do­wych reali­za­cji w dzia­le GALERIA.