Ochrona i naprawa betonu

Wyko­nu­je­my izo­la­cje prze­ciw­wil­go­cio­we z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii natry­sku bitu­micz­nej masy uszczel­nia­ją­cej oraz szla­mów mine­ral­nych. Meto­da ta pozwa­la na wyko­na­nie szyb­ko i pre­cy­zyj­nie hydro­izo­la­cji nowych obiek­tów jak i prac reno­wa­cyj­nych nastę­pu­ją­cych elementów:

  • płyt i ław fundamentowych
  • ścian fun­da­men­to­wych
  • stro­pów gara­ży podziemnych

Napra­wa hydro­izo­la­cji – iniekcja

Naj­więk­szym zagro­że­niem dla kon­struk­cji beto­no­wych są pęk­nię­cia, rysy, koro­zja zbro­je­nia oraz same­go beto­nu. Może to być spo­wo­do­wa­ne źle wyko­na­ną hydro­izo­la­cją i prze­do­sta­wa­niem się wil­go­ci w głąb kon­struk­cji. Napra­wa spę­ka­ne­go, zary­so­wa­ne­go lub roz­war­stwio­ne­go beto­nu, a tak­że jego uszczel­nie­nie jest moż­li­we przez zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii iniek­cji. Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu oraz wypo­sa­że­niu w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt jaki­mi są iniek­cyj­ne pom­py dwu­skład­ni­ko­we jeste­śmy wsta­nie Pań­stwu zaofe­ro­wać napra­wę hydro­izo­la­cji oraz beto­nu, poprzez zasto­so­wa­nie iniek­cji kur­ty­no­wej oraz iniek­cji poje­dyn­czych rys i pęk­nięć. W naszych pra­cach wyko­rzy­stu­je­my wyso­kiej jako­ści żywi­ce epok­sy­do­we oraz pia­ny poliuretanowe.