Farmy fotowoltaiczne

Far­my foto­wol­ta­icz­ne w Pol­sce to eko­lo­gicz­ny spo­sób na pozy­ska­nie ener­gii elek­trycz­nej ze słoń­ca. Pod­sta­wo­wą zale­tą oprócz „zero” emi­syj­no­ści pod­czas pozy­ski­wa­nia ener­gii elek­trycz­nej jest zni­ko­me oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Jed­nak­że z racji zaję­to­ści tere­nu przez fary foto­wol­ta­icz­ne wyma­ga­ne jest uzy­ska­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wej. Decy­zja śro­do­wi­sko­wa to nic inne­go jak doku­ment w któ­rym okre­śla się w jaki spo­sób powin­ni­śmy zre­ali­zo­wać pla­no­wa­ną inwe­sty­cję, aby w jak naj­mniej­szym stop­niu wpły­nę­ła ona na stan śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Jest ona nie­zbęd­na dla przed­się­wzięć, któ­re zawsze zna­czą­co lub poten­cjal­nie zawsze zna­czą­co oddzia­łu­ją na środowisko.

Decy­zja śro­do­wi­sko­wa wyda­wa­na jest na pod­sta­wie Kar­ty Infor­ma­cyj­nej Przed­się­wzię­cia zwa­nej (KIP) lub na pod­sta­wie Rapor­tu Oce­ny Oddzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko (OOŚ), jeśli zosta­nie­my wezwa­ni do przez organ opi­niu­ją­cy i wyda­ją­cy decy­zję do przed­ło­że­nia raportu.

Nale­ży zazna­czyć że zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 10 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­czą­co oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko, budo­wa far­my foto­wol­ta­icz­nej w nie­któ­rych przy­pad­kach, może nale­żeć do przed­się­wzięć mogą­cych poten­cjal­nie zna­czą­co oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko gdy:

  • powierzch­nia zabu­do­wy wraz z infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą jest nie mniej­sza niż 0,5 ha na obsza­rach obję­tych for­ma­mi ochro­ny przyrody
  • powierzch­nia zabu­do­wy wraz z infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą jest nie mniej­sza niż 1 ha na obsza­rach innych niż w pierw­szym przypadku. 

Fir­ma ENVISUM Con­sul­ting w samym 2020 roku uzy­ska­ła pozy­tyw­ne decy­zje śro­do­wi­sko­we dla ponad 57 loka­li­za­cji farm foto­wol­ta­icz­nych na tere­nie Pol­ski w zakre­sie 1 MV do 40 MV. Więk­sza część decy­zji doty­czy­ła farm leżą­cych w oto­cze­niu Natu­ry 2000 czy też w samej Natu­rze 2000.
Dodat­ko­wo coraz czę­ściej orga­ny wyda­ją­ce decy­zje śro­do­wi­ska, wyma­ga­ją badań emi­sji hała­su lub pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go. Zespół ENVISUM Con­sul­ting posia­da wła­sne bada­nia dla farm foto­wol­ta­icz­nych, róż­nych mocy co korzyst­nie wpły­wa na rze­tel­ność wyko­na­ne­go opracowania.

Reali­zu­je­my cały pro­ces nie­zbęd­ny do pozy­ska­nia decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, w szczególności:

  • opra­co­wa­nie rapor­tów oddzia­ły­wa­nia na środowisko
  • opra­co­wa­nie kart infor­ma­cyj­nych przed­się­wzięć w zakre­sie pod­sta­wo­wym i rozszerzonym
  • wyko­na­nie inwen­ta­ry­za­cji przy­rod­ni­czych oraz walo­ry­za­cji poten­cja­łu przy­rod­ni­cze­go tere­nu inwestycyjnego
  • przy­go­to­wa­nie sto­sow­nych pism, wnio­sków, pozy­ski­wa­nie map, wypi­sów i zaświad­czeń mpzp,
  • uczest­nic­two w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go w roz­pra­wie admi­ni­stra­cyj­nej, jeże­li zosta­nie zarzą­dzo­na przez wła­ści­wy organ admi­ni­stra­cji oraz w postę­po­wa­niu w spra­wie oce­ny oddzia­ły­wa­nia na środowisko,
  • udzie­la­nie pomo­cy Zama­wia­ją­ce­mu - zwłasz­cza przy reda­go­wa­niu odpo­wied­nich doku­men­tów - w postę­po­wa­niu odwoławczym/instancyjnym przed wła­ści­wy­mi orga­na­mi administracji.

Dodat­ko­wo jeśli poja­wi się potrze­ba ze stro­ny Inwe­sto­ra, spo­rzą­dza­my Plan Zago­spo­da­ro­wa­nia Tere­nu na mapach ewi­den­cyj­nych dla przed­mio­to­wych farm.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu i sko­rzy­sta­nia z naszej wie­dzy i doświadczenia.