Audyty energetyczne

Audyt ener­ge­tycz­ny to opra­co­wa­nie okre­śla­ją­ce zakres i para­me­try tech­nicz­ne oraz eko­no­micz­ne przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go. Przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go czy­li dzia­łań mają­cych na celu obni­że­nie zapo­trze­bo­wa­nia na energię.

Do głów­nych dzia­łań bra­nych pod uwa­gę pod­czas opra­co­wy­wa­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go zali­cza się:

 • docie­ple­nie ścian i dachów;
 • docie­ple­nie stro­pów ostat­nich kondygnacji;
 • wymia­na sto­lar­ki okien­nej i drzwiowej;
 • moder­ni­za­cja sys­te­mu ogrzewania;
 • mon­taż auto­ma­ty­ki pogodowej;
 • zamia­na źró­dła ogrze­wa­nia na efektywniejsze;
 • mon­taż kolek­to­rów słonecznych;
 • mon­taż ogniw fotowoltaicznych;
 • wymia­na oświe­tle­nia na energooszczędne;
 • moder­ni­za­cja sys­te­mu wentylacji.

Audyt ener­ge­tycz­ny sta­no­wi pod­sta­wę jako załącz­nik do uzy­ska­nia środ­ków na zre­ali­zo­wa­nie przed­się­wzięć ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych.
Ist­nie­je kil­ka źró­deł finansowania:

 • pre­mia termomodernizacyjna;
 • ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na;
 • pro­gram Czy­ste Powietrze;
 • pre­fe­ren­cyj­ne pożycz­ki i kre­dy­ty na dzia­ła­nia zwią­za­ne z oszczęd­no­ścią ener­ge­tycz­ną budynków.

Wytycz­ne zasad wyce­ny audy­tów ener­ge­tycz­nych budyn­ków (oprac.: Zrze­sze­nie Audy­to­rów Ener­ge­tycz­nych)
Zakres prac obję­tych wyce­ną. Niniej­sze zasa­dy wyce­ny doty­czą opra­co­wa­nia audy­tów ener­ge­tycz­nych budyn­ków, któ­rych przed­mio­tem jest ter­mo­mo­der­ni­za­cja bry­ły budyn­ku, sys­te­mu ogrze­wa­nia i wen­ty­la­cji oraz przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej. Poda­ne wyce­ny nie obej­mu­ją kosz­tu uję­cia w audy­cie zagad­nień kli­ma­ty­za­cji oraz moder­ni­za­cji tech­no­lo­gii np. tech­no­lo­gii kuch­ni, pral­ni itp. a tak­że moder­ni­za­cji oświe­tle­nia. W takich przy­pad­kach cenę wyko­na­nia audy­tu okre­śla się indy­wi­du­al­nie, bio­rąc pod uwa­gę sto­pień trud­no­ści dodat­ko­wych zagad­nień w kon­kret­nym obiek­cie. Cena obej­mu­je pra­ce zwią­za­ne z zebra­niem danych w tere­nie, wyko­na­niem nie­zbęd­nych obli­czeń oraz opra­co­wa­niem audy­tu w zakre­sie wyma­ga­nym odpo­wied­ni­mi prze­pi­sa­mi i dostar­cze­nie go zle­ce­nio­daw­cy (co naj­mniej 2 egzemplarze).

Podział budyn­ków na gru­py.
W zależ­no­ści od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia prac pod­czas wyko­ny­wa­nia audy­tu budyn­ki dzie­li się na nastę­pu­ją­ce grupy:

 • gru­pa I — budyn­ki jed­no­ro­dzin­ne wol­no­sto­ją­ce, bliź­nia­cze i w zabu­do­wie szeregowej,
 • gru­pa II — budyn­ki wie­lo­ro­dzin­ne, budyn­ki inter­na­tów i hote­li, biu­row­ce i inne budyn­ki uży­tecz­no­ści publicz­nej o nie­zbyt skom­pli­ko­wa­nym kształ­cie bry­ły i kuba­tu­rze do 8 000 m³,
 • gru­pa III
  A) szko­ły, szpi­ta­le, duże budyn­ki uży­tecz­no­ści publicz­nej o skom­pli­ko­wa­nym kształ­cie bry­ły i obiek­ty o kuba­tu­rze powy­żej 8 000 m³,
  B) budyn­ki zali­czo­ne do gru­py II z kotłow­nią wbu­do­wa­ną, któ­rej moder­ni­za­cję nale­ży roz­pa­trzyć w audy­cie budynku,
 • gru­pa IV — budyn­ki z gru­py IIIA z kotłow­nią wbu­do­wa­ną, któ­rej moder­ni­za­cję nale­ży roz­pa­trzyć w audy­cie budynku.

 

Meto­dy wyceny

Meto­da I
Wyce­na w opar­ciu o sto­pień skom­pli­ko­wa­nia budyn­ków i zwią­za­ny z tym nakład pra­cy na wyko­na­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go. Zało­że­nie: Wyko­na­nie audy­tu w dwóch eta­pach (zawsze), jako audyt wstęp­ny i szczegółowy.

Audyt wstęp­ny. Audyt wstęp­ny decy­du­je o wyko­na­niu lub nie audy­tu szcze­gó­ło­we­go. Audyt wstęp­ny może być wyko­na­ny na postawie:

 1. roz­mów z inwe­sto­rem (wła­ści­cie­lem budyn­ku, zarząd­cą itp.),
 2. oglę­dzin obiektu,
 3. prze­glą­du doku­men­ta­cji technicznej.

Po wyko­na­niu audy­tu wstęp­ne­go inwe­stor podej­mu­je decy­zję co do wyko­na­nia audy­tu szcze­gó­ło­we­go na pod­sta­wie poda­nej przez audy­to­ra wstęp­nej sza­cun­ko­wej wiel­ko­ści kosz­tów inwe­sty­cji i pre­mii ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Moż­li­we są trzy oce­ny po roz­mo­wie z inwestorem:

a) inwe­sty­cja z pew­no­ścią nie będzie opła­cal­na z punk­tu widze­nia inwe­sto­ra,
b) inwe­sty­cja z pew­no­ścią będzie opła­cal­na z punk­tu widze­nia inwe­sto­ra,
c) aby jed­no­znacz­nie stwier­dzić czy zacho­dzi przy­pa­dek /a/ czy /b/ nie­zbęd­ne jest wyko­na­nie wstęp­nych obliczeń.

W przy­pad­ku /a/ i /b/ audyt wstęp­ny powi­nien być:

 • bez­płat­ny dla budyn­ków nale­żą­cych do I grupy,
 • płat­ny sym­bo­licz­nie dla budyn­ków nale­żą­cych do II gru­py (od 100 do 300 zł),
 • płat­ny ok. 10 % ceny audy­tu wła­ści­we­go dla budyn­ków nale­żą­cych do III grupy,
 • płat­ny ok. 20 % ceny audy­tu wła­ści­we­go dla budyn­ków nale­żą­cych do IV grupy.

W przy­pad­ku /c/ cena jest okre­śla­na na pod­sta­wie usta­leń indywidualnych.

Audyt szcze­gó­ło­wy. Ceny audy­tów szcze­gó­ło­wych dla poszcze­gól­nych grup budyn­ków (brut­to – w tym 22% VAT)

 • budyn­ki gru­py I: 1 000 – 1 800 zł
 • budyn­ki gru­py II: 2 500 – 4 000 zł
 • budyn­ki gru­py III: od 4 500 zł *
 • budyn­ki gru­py IV: od 5 500 zł *

* Uwa­ga: ceny za audy­ty budyn­ków z tej gru­py mogą (ze wzglę­du na moż­li­we ogrom­ne zróż­ni­co­wa­nie tego typu obiek­tów i ich wypo­sa­że­nia tech­nicz­ne­go) bar­dzo znacz­nie odbie­gać w górę od poda­nych war­to­ści minimalnych.

Meto­da II.
Wyce­na w opar­ciu o wiel­kość nakła­dów inwestycyjnych.

 • audyt wstęp­ny (opi­sa­ny w meto­dzie I) — zawsze bezpłatny,
 • cena audy­tu szcze­gó­ło­we­go powin­na zawie­rać się w gra­ni­cach od 2 do 6% nakła­dów inwe­sty­cyj­nych (kosz­tów ter­mo­mo­der­ni­za­cji). Wyż­sze war­to­ści pro­cen­to­we (4–6%) nale­ży przyj­mo­wać dla budyn­ków z gru­py I i II, niż­sze war­to­ści pro­cen­to­we (2–4%) nale­ży przyj­mo­wać dla budyn­ków z gru­py III i IV.

 

Dodat­ki do wyce­ny (obo­wią­zu­ją w meto­dzie I i II)

 • doda­tek uwzględ­nia­ją­cy bra­ki w doku­men­ta­cji tech­nicz­nej budyn­ku. Brak nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji tech­nicz­nej pocią­ga za sobą wzrost ceny o war­tość koniecz­nej do wyko­na­nia uprosz­czo­nej inwen­ta­ry­za­cji (wyce­na uza­leż­nio­na od nie­zbęd­ne­go z punk­tu widze­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go jej zakre­su) od 10 do 35 % ceny audytu.
 • doda­tek uwzględ­nia­ją­cy “licz­bę warian­tów pali­wo­wych” — (doty­czy grup III i IV – kotłow­nie wbu­do­wa­ne). Za roz­pa­trze­nie każ­de­go warian­tu zmia­ny pali­wa w źró­dle cie­pła zwięk­sza się cenę o 10% pod­sta­wo­wej ceny audy­tu dla danej gru­py budynków.