O nas

Jeste­śmy fir­mą bazu­ją­cą na sumie doświad­cze­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go zespo­łu. Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi w dzie­dzi­nie sze­ro­ko poję­te­go natu­ral­ne­go śro­do­wi­ska czło­wie­ka. Od usług przy­rod­ni­czych po śro­do­wi­sko­we. Pro­wa­dzi­my naszych Klien­tów przez skom­pli­ko­wa­ne wyzwa­nia sta­wia­ne przez rosną­ce ocze­ki­wa­nia w zakre­sie śro­do­wi­ska. Rów­no­le­gle poma­ga­my w roz­po­zna­niu sta­nu obec­ne­go i w ana­li­zo­wa­niu zagro­żeń dla śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, opra­co­wu­jąc pro­gra­my mini­ma­li­zu­ją­ce zagro­że­nia cywilizacyjne.

 

ENVISUM Con­sul­ting to fir­ma pro­jek­to­wo-dorad­cza w zakre­sie mięk­kich i twar­dych pro­jek­tów dla bar­dzo sze­ro­ko rozu­mia­nej ochro­ny śro­do­wi­ska, dzia­ła­ją­ca w głów­nie w obszarach:

 • pomia­ry i ope­ra­ty hydrologiczne
 • pomia­ry oraz ana­li­zy mete­oro­lo­gicz­ne i klimatologiczne
 • pomia­ry emi­sji zanie­czysz­czeń do powietrza
 • pomia­ry hała­su dla pla­no­wa­nych inwe­sty­cji oraz pra­ce monitoringowe
 • inwen­ta­ry­za­cje i moni­to­rin­gi przyrodnicze
 • ser­wis geodezyjny
 • pro­jek­to­wa­nie, budo­wa, ser­wis i eks­plo­ata­cja sys­te­mów moni­to­rin­gu środowiskowego
 • roz­po­zna­nie sta­nu śro­do­wi­ska grun­to­wo – wod­ne­go (w tym sto­pień zanie­czysz­cze­nia tere­nów pod przy­szłe inwestycje)
 • hydro­ge­olo­gia inżynierska
 • zgo­dy wod­no­praw­ne (pozwo­le­nia wod­no­praw­ne, zgło­sze­nia wodnoprawne)
 • rapor­ty oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko i kar­ty infor­ma­cyj­ne przedsięwzięć
 • zarzą­dza­nie śro­do­wi­sko­we ISO 9001:14001 oraz EMAS
 • nali­cza­nie opłat środowiskowych
 • pla­ny adap­ta­cji do zmian klimatu
 • zie­lo­na i nie­bie­ska infrastruktura
 • odna­wial­ne źró­dła ener­gii (w tym foto­wol­ta­ika, geo­ter­mia, ener­gia wiatrowa)
 • gospo­dar­ka odpadami
 • edu­ka­cja eko­lo­gicz­na i śro­do­wi­sko­wa (szko­le­nia, warsz­ta­ty, konferencje)
 • kon­sul­ting środowiskowy

Do ota­cza­ją­ce­go nas śro­do­wi­ska pod­cho­dzi­my z nie­by­wa­łym sza­cun­kiem i widzi­my je z holi­stycz­nej per­spek­ty­wy. Naszą filo­zo­fią jest świad­cze­nie usług zgod­nie z naj­lep­szy­mi stan­dar­da­mi etycz­ny­mi, tech­nicz­ny­mi i tech­no­lo­gicz­ny­mi, przy posza­no­wa­niu śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju oraz przy utrzy­ma­niu wyso­kie­go stan­dar­du bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pracy.

Współ­pra­cu­ją­cy z nami eks­per­ci, spe­cja­li­ści, inży­nie­ro­wie, mene­dże­ro­wie pro­jek­tów i pro­gra­mów, peł­ni­li wio­dą­ce role w świa­to­wych pro­jek­tach doty­czą­cych infra­struk­tu­ry i roz­wo­ju. Posia­da­ją wie­dzę i doświad­cze­nie zdo­by­te w wie­lu zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tach, któ­re zdo­by­ły uzna­nie i są powie­la­ne tak­że poza gra­ni­ca­mi Kraju.

Pamię­ta­my, że pro­jek­to­wa­nie i zarzą­dza­nie to nie wszyst­ko. Nasi Klien­ci mają dostęp do roz­le­głej wie­dzy uzna­nych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej przy­rod­ni­ków, eko­lo­gów, pla­ni­stów, eko­no­mi­stów, dorad­ców i innych. Ści­sła współ­pra­ca mię­dzy nami, a Klien­tem pozwa­la zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze, zmniej­szyć ryzy­ko, zwięk­szyć wydaj­ność i roz­wi­jać naj­lep­sze praktyki.

Dzię­ki sze­ro­kie­mu gro­nu spe­cja­li­stów z bran­ży infra­struk­tu­ral­nej i śro­do­wi­sko­wej wyróż­nia­my się bar­dzo dobrą zna­jo­mo­ścią regio­nal­nych uwa­run­ko­wań, pol­skie­go i unij­ne­go pra­wo­daw­stwa oraz umie­jęt­no­ści zasto­so­wa­nia w prak­ty­ce osią­gnięć naj­now­szych technologii.

Dodat­ko­wo od wie­lu nasza fir­ma zaj­mu­je się sprze­da­żą geo­syn­te­ty­ków jak i wyko­ny­wa­niem izo­la­cji obiek­tów budow­la­nych i hydro­tech­nicz­nych za pomo­cą geo­mem­bran z folii PEHD, PVC, EPDM. W celu pozna­nia naszej ofer­ty oraz wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia, zapra­sza­my do dzia­łu HYDROZOLACJA lub na stro­nę retencyjnezbiorniki.pl

Zapra­sza­my do pobra­nia naszych mate­ria­łów promocyjno-informacyjnych.

Cze­go­kol­wiek potrze­bu­jesz, możesz być pewien, że znaj­dzie­my dla Cie­bie sku­tecz­ne i kre­atyw­ne spo­so­by speł­nie­nia oczekiwań.