Geomembrana

Geo­mem­bra­na, Geo­syn­te­ty­ki to nasza spe­cjal­ność. Wyko­nu­je­my kom­plek­so­we izo­la­cje obiek­tów budow­la­nych i hydro­tech­nicz­nych za pomo­cą geo­mem­bra­ny z folii PEHD, EPDM i folii PVC, oraz szla­mów mine­ral­nych i mas bitu­micz­nych.
Doko­nu­je­my tak­że napraw źle wyko­na­nych bądź uszko­dzo­nych hydro­izo­la­cji, sto­su­jąc tech­ni­ki iniekcyjne.

Pro­wa­dzi­my sprze­daż oraz dosta­wę wyso­kiej jako­ści geo­syn­te­ty­ków reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów kra­jo­wych
i zagra­nicz­nych, prze­zna­czo­nych dla budow­nic­twa i inży­nie­rii środowiska.

Pro­wa­dzi­my dzia­łal­ność han­dlo­wo-usłu­go­wą na tere­nie całe­go kra­ju popar­tą wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i wie­dzą w bran­ży hydro­izo­la­cji oraz geo­syn­te­ty­ków. Potra­fi­my dosko­na­le dopa­so­wać nasze usłu­gi do Pań­stwa indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Zapra­sza­my na nasza stro­nę retencyjnezbiorniki.pl na któ­rej szcze­gó­ło­wo pozna­ją Pań­stwo naszą ofer­tę, oraz zapra­sza­my do obej­rze­nia naszych przy­kła­do­wych reali­za­cji w dzia­le GALERIA.

Zbiorniki wodne

Hydroizolacje obiektów

Ochrona/naprawa betonu