Oferta telemetrycznych systemów pomiarowych

Stacje i systemy telemetryczne

Wystę­pu­ją­ce w kolej­nych latach zja­wi­ska eks­tre­mal­ne zwięk­sza­ją rolę cią­głe­go moni­to­rin­gu śro­do­wi­ska. Wycho­dząc naprze­ciw tym wyma­ga­niom ENVISUM Con­sul­ting pro­po­nu­je kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w zakresie:

 • tele­me­trycz­ne­go moni­to­rin­gu wybra­nych zja­wisk zacho­dzą­cych w śro­do­wi­sku naturalnym,
 • trans­mi­sji, pre­zen­ta­cji i archi­wi­za­cji danych pomiarowych,
 • sys­te­mów ostrze­ga­nia i infor­mo­wa­nia o zagrożeniach,
 • ser­wi­su sys­te­mów tele­me­trycz­nych oraz bie­żą­cej wery­fi­ka­cji popraw­no­ści pracy,
 • szyb­kiej reak­cji w razie awarii,
 • sys­te­mów pomiarowych.

 

Rodzaj para­me­trów mie­rzo­nych przez Sta­cje Tele­me­trycz­ne (tzw. punk­ty tele­me­trycz­ne) jest uza­leż­nio­ny od wyma­gań Klien­ta. ENVISUM Con­sul­ting reali­zu­je sys­te­my powia­da­mia­nia o zagro­że­niach za pomo­cą SMS – dla wybra­nej gru­py użyt­kow­ni­ków lub wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych – na przy­kład miesz­kań­ców dane­go regio­nu. W ramach sys­te­mu ENVISUM Con­sul­ting dostar­cza przy­ja­zny użyt­kow­ni­ko­wi sys­tem inter­ne­to­wy pre­zen­tu­ją­cy bie­żą­ce dane pomiarowe.

Przy reali­za­cji tele­me­trycz­nych sta­cji hydro­lo­gicz­nych w zada­nej loka­li­za­cji ofe­ru­je­my rów­nież insta­la­cję: pro­fe­sjo­nal­nych ceow­ni­ków z łata­mi wodo­wska­zo­wy­mi, wyko­na­nie pro­fi­li geo­de­zyj­nych nie­zbęd­nych do obli­cza­nia wód o mak­sy­mal­nym praw­do­po­do­bień­stwie prze­wyż­sze­nia oraz reali­za­cję wszel­kich innych prac i obli­czeń w celu zapew­nie­nia osło­ny hydro­lo­gicz­nej w cza­sie zda­rzeń ekstremalnych.

Wynajem stacji telemetrycznych

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Klien­tów ENVISUM Con­sul­ting uru­cha­mia nową usłu­gę – Cza­so­wy Wyna­jem Sta­cji Tele­me­trycz­nych.

Dzię­ki temu roz­wią­za­niu Zama­wia­ją­cy mini­ma­li­zu­je kosz­ty powsta­nia i utrzy­ma­nia sys­te­mu moni­to­rin­gu i ostrze­ga­nia – otrzy­mu­jąc w zamian bie­żą­ce infor­ma­cje o zmien­no­ści zjawisk.

 

W ramach usłu­gi naj­mu Sta­cji Tele­me­trycz­nej (modu­łu) – Klient otrzy­mu­je w ramach abonamentu:

 • wyna­jem sta­cji tele­me­trycz­nej kom­pa­ty­bil­nej z ist­nie­ją­cy­mi sys­te­ma­mi telemetrycznymi,
 • trans­mi­sję danych pomia­ro­wych na dedy­ko­wa­ną stro­nę www,
 • sys­tem powia­da­mia­nia SMS,
 • peł­ne wspar­cie tech­nicz­ne i opie­kę serwisową,
 • ter­mi­no­we rapor­ty z bazy danych pomiarowych,
 • po zakoń­cze­niu umo­wy otrzy­mu­je peł­ny histo­rycz­ny zapis mie­rzo­nych parametrów.

 

Nasze modu­ły wypo­sa­ża­my w czuj­ni­ki naj­wyż­szej świa­to­wej kla­sy – pro­duk­cji reno­mo­wa­nych firm: Sutron Cor­po­ra­tion (USA), Vaisa­la Oyj (Fin­lan­dia), OTT Hydro­met GmbH (Niem­cy), KFAP S. A. (Pol­ska), SEBA Hydro­me­trie GmBH (Niem­cy), LI-COR Bio­scien­ces (USA), MET-ONE Instru­ments Inc. (USA) oraz czuj­ni­ki dostar­czo­ne przez Klienta.

 

DZIAŁALNOŚĆ Envi­sum Con­sul­ting — Pobierz PDF

 

Oferta specjalna: stacja meteorologiczna do pomiaru stopnia zagrożenia pożarowego dla nadleśnictw i innych służb leśnych.

Fir­ma ENVISUM Con­sul­ting będąc dłu­go­let­nim reali­za­to­rem tele­me­trycz­nych sta­cji do pro­gno­zo­wa­nia stop­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go w lasach przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną ofertę:

 • sta­cja meteorologiczna;
 • wyświe­tla­cze pre­zen­tu­ją­ce bie­żą­ce zagro­że­nie poża­ro­we dla dane­go regionu;
 • wyświe­tla­cze pre­zen­tu­ją­ce aktu­al­ne dane ze stacji;
 • inte­gra­cję z ist­nie­ją­cy­mi sys­te­ma­mi (zra­sza­cze, desz­czow­nie w szkół­kach leśnych).

 

Sta­cje mete­oro­lo­gicz­ne i roz­wią­za­nia dostar­cza­ne przez ENVISUM Con­sul­ting speł­nia­ją wszyst­kie wyma­ga­nia sta­wia­ne tego typu urzą­dze­niom przez GDLP i IBL.

 

GDLP — Pobierz PDF