Prace laboratoryjne

ENVISUM Con­sul­ting współ­pra­cu­je z akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium w zakre­sie pobo­ru prób i nastę­pu­ją­cych ana­liz laboratoryjnych:

 • ozna­cza­nie fizycz­no-che­micz­nych wskaź­ni­ków jako­ści wody,
 • bada­nie korozyjności,
 • bada­nia tech­no­lo­gicz­ne wody — uzdatnianie,
 • ozna­cza­nie meta­li cięż­kich w pró­bach wody i gruntu,
 • ozna­cza­nie detergentów,
 • bada­nia meto­dą chro­ma­to­gra­fii gazo­wej wód i grun­tów pod kątem: 
  • pesty­cy­dów,
  • zanie­czysz­czeń pro­duk­ta­mi ropopochodnymi,
  • węglo­wo­do­rów aro­ma­tycz­nych (np. ben­zen, tolu­en, ksylen),
  • wie­lo­pier­ście­nio­wych węglo­wo­do­rów aro­ma­tycz­nych (WWA),
  • węglo­wo­do­rów chlo­ro­wa­nych (CHC),
  • poli­chlo­ro­wa­nych bife­ny­li (PCB) i innych.

Dodat­ko­wo ofe­ru­je­my szyb­ką reali­za­cję pobo­rów pró­bek oraz dostęp on-line do wyni­ków badań.