Adaptacja do zmian klimatu

Ofe­ru­je­my pra­ce zwią­za­ne z opra­co­wa­niem pla­nów adaptacji.

Loka­li­za­cja oraz rzeź­ba tere­nu nasze­go kra­ju w zna­czą­cym stop­niu oddzia­łu­je na kształ­to­wa­nie pogo­dy, rów­nież zja­wisk eks­tre­mal­nych szcze­gól­nie moc­no odczu­wal­nych na obsza­rach miast.

Do zagro­żeń naj­czę­ściej obser­wo­wa­nych w pol­skich mia­stach zali­cza się upa­ły, mro­zy, inten­syw­ne opa­dy i burze, powo­dzie miej­skie, powo­dzie od stro­ny morza, osu­wi­ska, suszę, wichu­ry, pod­no­sze­nie się pozio­mu morza. Wobec tych zagro­żeń nie­zbęd­ne jest racjo­nal­ne zapla­no­wa­nie dzia­łań adap­ta­cyj­nych mają­cych na celu ogra­ni­cze­nie nie­ko­rzyst­nych skut­ków zmian kli­ma­tu, któ­re w szcze­gól­ny spo­sób widocz­ne są na obsza­rach zur­ba­ni­zo­wa­nych, gdzie cha­rak­ter i inten­syw­ność zabu­do­wy zwięk­sza­ją zagro­że­nia kli­ma­tycz­ne lub powo­du­ją nowe zja­wi­ska spe­cy­ficz­ne dla miast.

Ofe­ru­je­my Pań­stwu usłu­gę pole­ga­ją­cą na opra­co­wa­niu doku­men­tu stra­te­gicz­ne­go — Miej­skie­go Pla­nu Adap­ta­cji do zmian klimatu.

MPA powi­nien zawie­rać dia­gno­zę aktu­al­nej sytu­acji, wyszcze­gól­nie­nie obsza­rów aktyw­no­ści mia­sta wraz z ana­li­zą podat­no­ści obsza­rów na zmia­ny kli­ma­tu. Dodat­ko­wo doku­ment powi­nien obej­mo­wać ana­li­zę ryzy­ka dla naj­bar­dziej podat­nych obsza­rów. Plan powi­nien zawie­rać tak­że kata­log przed­się­wzięć i zadań, któ­re mają cha­rak­ter prio­ry­te­to­wy i powin­ny być prze­pro­wa­dzo­ne w pierw­szej kolej­no­ści (wraz z okre­sem wdra­ża­nia i sza­cun­ko­wy­mi kosztami).

Są to trzy gru­py dzia­łań o odręb­nym charakterze:

 • dzia­ła­nia infor­ma­cyj­no-edu­ka­cyj­ne: pro­pa­go­wa­nie wie­dzy o zmia­nach kli­ma­tu i dobrych prak­ty­kach słu­żą­cych adap­ta­cji do okre­ślo­nej gru­py docelowej,
 • dzia­ła­nia orga­ni­za­cyj­ne: zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu mia­sta w zakre­sie zarzą­dza­nia: insty­tu­cja­mi, prze­strze­nią i służb odpo­wie­dzial­nych za funk­cjo­no­wa­nie róż­nych ele­men­tów mia­sta, a tak­że zacho­wań mieszkańców,
 • dzia­ła­nia tech­nicz­ne – dzia­ła­nia pole­ga­ją­ce na reali­zo­wa­niu inwe­sty­cji o cha­rak­te­rze adap­ta­cyj­nym w zakre­sie infra­struk­tu­ry miasta.

Opra­co­wa­ny MPA pozwa­la na zapew­nie­nie i dostarczenie:

 • zgod­no­ści podej­mo­wa­nych lub pla­no­wa­nych do pod­ję­cia dzia­łań z obo­wią­zu­ją­cy­mi już stra­te­gicz­ny­mi, pla­ni­stycz­ny­mi oraz ope­ra­cyj­ny­mi doku­men­ta­mi wła­sny­mi gmi­ny, wraz ze wska­za­niem ewen­tu­al­nych koniecz­nych korekt w obo­wią­zu­ją­cych dokumentach;
 • zgod­no­ści z przy­ję­tym w Pol­sce stra­te­gicz­nym pla­nem adap­ta­cji dla sek­to­rów i obsza­rów wraż­li­wych na zmia­ny kli­ma­tu do roku 2020 z per­spek­ty­wą do roku 2023;
 • ana­li­zy i listy zagro­żeń oraz pro­po­zy­cji dzia­łań adaptacyjnych;
 • iden­ty­fi­ka­cji inte­re­sa­riu­szy i ich roli w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia i wdra­ża­nia Miej­skie­go Pla­nu Adaptacji;
 • zde­fi­nio­wa­nej wizji i szcze­gó­ło­wych celów oraz prio­ry­te­to­wych działań;
 • koor­dy­na­cji lokal­nych dzia­łań i przed­się­wzięć wią­żą­cych się z mini­ma­li­zo­wa­niem nega­tyw­nych skut­ków eko­no­micz­nych, spo­łecz­nych i śro­do­wi­sko­wych (zrów­no­wa­żo­ny roz­wój) wyni­ka­ją­cych ze zmian kli­ma­tu, a podej­mo­wa­nych przez mia­sto i jego interesariuszy;
 • moż­li­wo­ści gra­ficz­nej pre­zen­ta­cji infor­ma­cji w sys­te­mach infor­ma­cji prze­strzen­nej GIS;
 • dodat­ko­wych dzia­łań wspie­ra­ją­cych, pro­wa­dze­nie akcji infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nych, prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji społecznych;
 • stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko dla Miej­skie­go Pla­nu Adaptacji;

W celu wstęp­ne­go osza­co­wa­nia kosz­tów reali­za­cji MPA/GPA pro­si­my o wypeł­nie­nie ankie­ty on-line lub wydru­ko­wa­nie pli­ku PDF i prze­sła­nie na adres e‑mail: adap­ta­cja“małp­ka“envisum.pl

Pra­wi­dło­wo spo­rzą­dzo­ny Miej­ski Plan Adap­ta­cji nie tyl­ko zawie­ra wszyst­kie wyżej wska­za­ne ele­men­ty, ale też bazu­je na przy­go­to­wa­nych przez wła­dze miast róż­ne­go rodza­ju pla­nach i doku­men­tach o cha­rak­te­rze stra­te­gicz­nym, przez co akty­wu­je lokal­ne spo­łecz­no­ści do współ­de­cy­do­wa­nia o przy­szło­ści śro­do­wi­ska miej­skie­go. Ponad­to sta­no­wi punkt wyj­ścia do two­rze­nia i aktu­ali­za­cji doku­men­tów doty­czą­cych gospo­dar­ki prze­strzen­nej, zarzą­dza­nia zie­le­nią miej­ską, gospo­dar­ką wod­ną w mie­ście, ochro­ną prze­ciw­po­wo­dzio­wą itd. Waż­ność MPA będzie rosnąć, gdyż wymóg spo­rzą­dze­nia przez mia­sto tego rodza­ju doku­men­tu sta­nie się w przy­szło­ści warun­kiem przy­zna­nia środ­ków na reali­za­cję dzia­łań adap­ta­cyj­nych ze źró­deł UE.

Dodat­ko­wo w celu pra­wi­dło­we­go ana­li­zo­wa­nia zmian atmos­fe­ry w obsza­rach miej­skich pro­po­nu­je­my Pań­stwu pro­fe­sjo­nal­ne sta­cje mete­oro­lo­gicz­ne uwzględ­nia­ją­ce rów­nież para­me­try jako­ścio­we powie­trza, któ­re będą war­to­ścią doda­ną przy oce­nie lokal­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych jak i sku­tecz­no­ści podej­mo­wa­nych dzia­łań adaptacyjnych.

Nasi eks­per­ci posia­da­ją wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje i doświad­cza­nie w obsza­rze dzia­łań adap­ta­cyj­nych, jak rów­nież uczest­ni­czą w nego­cja­cjach kli­ma­tycz­nych UNFCCC.