Strategiczna OOŚ — Prognoza

Zasa­dy i rola prze­pro­wa­dza­nia stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na środowisko

Zasa­dy prze­pro­wa­dza­nia stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko okre­śla usta­wa z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r. o udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko (usta­wa ooś).

Stra­te­gicz­na oce­na oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko jest postę­po­wa­niem, któ­re prze­pro­wa­dza się dla okre­ślo­nych rodza­jów doku­men­tów opra­co­wy­wa­nych lub przyj­mo­wa­nych przez orga­ny admi­ni­stra­cji lub inne pod­mio­ty wyko­nu­ją­ce funk­cje publiczne.

Do ww. doku­men­tów należą:

 1. Kon­cep­cja prze­strzen­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia kra­ju, stu­dia uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny, pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go oraz stra­te­gie roz­wo­ju regionalnego;
 2. Poli­ty­ki, stra­te­gie, pla­ny lub pro­gra­my w dzie­dzi­nie prze­my­słu, ener­ge­ty­ki, trans­por­tu, tele­ko­mu­ni­ka­cji, gospo­dar­ki wod­nej, gospo­dar­ki odpa­da­mi, leśnic­twa, rol­nic­twa, rybo­łów­stwa, tury­sty­ki i wyko­rzy­sty­wa­nia tere­nu, wyzna­cza­ją­ce ramy dla póź­niej­szej reali­za­cji przed­się­wzięć mogą­cych zna­czą­co oddzia­ły­wać na środowisko;
 3. Pozo­sta­łe poli­ty­ki, stra­te­gie, pla­ny i pro­gra­my, jeże­li ich reali­za­cja może spo­wo­do­wać zna­czą­ce oddzia­ły­wa­nie na obszar Natu­ra 2000 jeże­li nie są one bez­po­śred­nio zwią­za­ne z ochro­ną obsza­ru Natu­ra 2000 lub nie wyni­ka­ją z tej ochrony;
 4. Doku­men­ty inne niż wymie­nio­ne, jeże­li wyzna­cza­ją one ramy dla póź­niej­szej reali­za­cji przed­się­wzięć mogą­cych zna­czą­co oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko lub gdy reali­za­cja ich posta­no­wień może spo­wo­do­wać zna­czą­ce oddzia­ły­wa­nie na środowisko.

Prze­pro­wa­dze­nie stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko jest też wyma­ga­ne w przy­pad­ku wpro­wa­dza­nia zmian do już przy­ję­tych ww. dokumentów.

W szcze­gól­nych przy­pad­kach, opi­sa­nych w art. 48 usta­wy ooś, moż­li­we jest odstą­pie­nie od prze­pro­wa­dze­nia stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Infor­ma­cję o odstą­pie­niu od prze­pro­wa­dze­nia stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko organ opra­co­wu­ją­cy pro­jekt doku­men­tu powi­nien podać do publicz­nej wia­do­mo­ści bez zbęd­nej zwłoki.

Pierw­szym eta­pem stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko jest uzgod­nie­nie zakre­su i stop­nia szcze­gó­ło­wo­ści infor­ma­cji wyma­ga­nych w pro­gno­zie oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Organ opra­co­wu­ją­cy pro­jekt doku­men­tu, w zależ­no­ści od jego rodza­ju, doko­nu­je uzgod­nie­nia z:

 • wła­ści­wym orga­nem śro­do­wi­sko­wym: Gene­ral­nym Dyrek­to­rem Ochro­ny Śro­do­wi­ska lub Regio­nal­nym Dyrek­to­rem Ochro­ny Środowiska,
 • wła­ści­wym orga­nem inspek­cji sani­tar­nej: Głów­nym Inspek­to­rem Sani­tar­nym lub Pań­stwo­wym Woje­wódz­kim Inspek­to­rem Sani­tar­nym lub Pań­stwo­wym Powia­to­wym Inspek­to­rem Sani­tar­nym, oraz – w przy­pad­ku, gdy pla­no­wa­na reali­za­cja dane­go doku­men­tu doty­czy obsza­rów mor­skich – z dyrek­to­rem wła­ści­we­go urzę­du morskiego.

Pro­gno­zę moż­na okre­ślić jako odpo­wied­nik rapor­tu o oddzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko, któ­ry jest przy­go­to­wy­wa­ny w postę­po­wa­niu w spra­wie oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Zakres pro­gno­zy szcze­gó­ło­wo regu­lu­je usta­wa ooś, nie­mniej musi ona zawie­rać nastę­pu­ją­ce elementy:

 • ana­li­za pro­jek­tu doku­men­tu pod kątem poten­cjal­nych oddzia­ły­wań na śro­do­wi­sko, ana­li­za i oce­na ist­nie­ją­ce­go sta­nu środowiska,
 • cha­rak­te­ry­sty­ka oddzia­ły­wań na środowisko,
 • przed­sta­wie­nie roz­wią­zań alternatywnych,
 • pre­zen­ta­cja roz­wią­zań zapo­bie­ga­ją­cych, ogra­ni­cza­ją­cych lub kom­pen­su­ją­cych nega­tyw­ne dla śro­do­wi­ska działania,
 • oce­na moż­li­wo­ści wystą­pie­nia oddzia­ły­wa­nia transgranicznego,
 • pre­zen­ta­cja metod zasto­so­wa­nych przy spo­rzą­dza­niu prognozy,
 • pro­po­zy­cja metod ana­li­zy skut­ków śro­do­wi­sko­wych reali­za­cji dokumentu,
 • stresz­cze­nie w języ­ku niespecjalistycznym.

Kolej­nym ele­men­tem stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko jest opi­nio­wa­nie przed­sta­wio­ne­go doku­men­tu wraz z pro­gno­zą oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Opi­nie przy­go­to­wu­ją te same orga­ny, któ­re bra­ły udział w uzgad­nia­niu zakre­su i stop­nia szcze­gó­ło­wo­ści infor­ma­cji wyma­ga­nych w prognozie.

Szcze­gól­ne zasa­dy opi­nio­wa­nia obo­wią­zu­ją w odnie­sie­niu do pro­jek­tów miej­sco­wych pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go oraz stu­diów uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny, a wyni­ka­ją one z usta­wy z dnia 27 mar­ca 2003 r. o pla­no­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu przestrzennym.

Obo­wiąz­ko­wym kom­po­nen­tem stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko jest udział spo­łe­czeń­stwa. Do publicz­nej wia­do­mo­ści powin­ny zostać poda­ne infor­ma­cje dotyczące:

 • przy­stą­pie­nia do opra­co­wy­wa­nia pro­jek­tu doku­men­tu i o jego przedmiocie;
 • moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z pro­jek­tem doku­men­tu, pro­gno­zą i dostęp­ny­mi, na danym eta­pie, sta­no­wi­ska­mi innych orga­nów oraz o miej­scu, w któ­rym są one wyło­żo­ne do wglądu;
 • moż­li­wo­ści skła­da­nia uwag i wniosków;
 • spo­so­bie i miej­scu skła­da­nia uwag i wnio­sków oraz o co naj­mniej 21-dnio­wym ter­mi­nie ich składania;
 • orga­nu wła­ści­we­go do roz­pa­trze­nia uwag i wniosków;
 • postę­po­wa­nia w spra­wie trans­gra­nicz­ne­go oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, jeże­li jest prowadzone.

Szcze­gól­ne zasa­dy wno­sze­nia uwag i wnio­sków w postę­po­wa­niu z udzia­łem spo­łe­czeń­stwa obo­wią­zu­ją w odnie­sie­niu do pro­jek­tów miej­sco­wych pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go oraz stu­diów uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny, a wyni­ka­ją one z usta­wy z dnia 27 mar­ca 2003 r. o pla­no­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu przestrzennym.

Przed przy­ję­ciem doku­men­tu pod­miot opra­co­wu­ją­cy jego pro­jekt bie­rze pod uwa­gę usta­le­nia zawar­te w pro­gno­zie, opi­nie orga­nów oraz roz­pa­tru­je uwa­gi i wnio­ski zgło­szo­ne w związ­ku z udzia­łem społeczeństwa.

Do przy­ję­te­go doku­men­tu załą­cza się pisem­ne pod­su­mo­wa­nie zawie­ra­ją­ce uza­sad­nie­nie wybo­ru przy­ję­te­go doku­men­tu w odnie­sie­niu do roz­pa­try­wa­nych roz­wią­zań alter­na­tyw­nych, a tak­że infor­ma­cję, w jaki spo­sób zosta­ły wzię­te pod uwa­gę i w jakim zakre­sie zosta­ły uwzględnione:

 • usta­le­nia zawar­te w pro­gno­zie oddzia­ły­wa­nia na środowisko,
 • opi­nie wła­ści­wych organów,
 • zgło­szo­ne uwa­gi i wnio­ski społeczeństwa,
 • wyni­ki postę­po­wa­nia doty­czą­ce­go trans­gra­nicz­ne­go oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, jeże­li zosta­ło przeprowadzone,
 • pro­po­zy­cje doty­czą­ce metod i czę­sto­tli­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia moni­to­rin­gu skut­ków reali­za­cji posta­no­wień dokumentu.

Organ opra­co­wu­ją­cy pro­jekt doku­men­tu jest obo­wią­za­ny pro­wa­dzić moni­to­ring skut­ków reali­za­cji posta­no­wień przy­ję­te­go doku­men­tu w zakre­sie oddzia­ły­wa­nia na środowisko.

Pro­jekt doku­men­tu nie może zostać przy­ję­ty, jeże­li ze stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko wyni­ka, że może on zna­czą­co nega­tyw­nie oddzia­ły­wać na obszar Natu­ra 2000, a nie zacho­dzą prze­słan­ki, o któ­rych mowa w art. 34 usta­wy z dnia 16 kwiet­nia 2004 r. o ochro­nie przy­ro­dy (nad­rzęd­ny inte­res publicz­ny, brak roz­wią­zań alter­na­tyw­nych, zapew­nie­nie wyko­na­nia kompensacji).

Zapra­sza­my wszyst­kie jed­nost­ki samo­rzą­dów tery­to­rial­nych do kon­tak­tu w spra­wie opra­co­wa­nia stra­te­gicz­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia na środowisko.