Audyty energetyczne MŚP w ramach programu NFOŚ

Koń­cem III kwar­ta­łu począt­kiem IV Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska ogło­si nabór na dofi­nan­so­wa­nia z zakre­su efek­tyw­no­ści eko­lo­gicz­nej dla małych i śred­nich przed­się­biorstw.
Łącz­na kwo­ta prze­zna­czo­na na dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 60 000 000,00 zł
Celem pro­gra­mu jest obni­że­nie zuży­cia ener­gii w wyni­ku reali­za­cji w zakre­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i zasto­so­wa­niu odna­wial­nych źró­deł ener­gii w małych i śred­nich fir­mach.
Bene­fi­cjen­ta­mi pro­gra­mu będą mikro­przed­się­bior­stwa, małe i śred­nie tj. przed­się­bior­stwa zatrud­nia­ją­ce mniej niż 250 pra­cow­ni­ków, któ­rych obro­ty nie prze­kra­cza­ją 50 mln EURO lub akty­wa nie prze­kra­cza­ją war­to­ści 42 mln EURO.