Inwentaryzacja przyrody i zieleni

Dys­po­nu­je­my gro­nem wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów, z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem nauko­wym i tere­no­wym, dzię­ki któ­rym jeste­śmy w sta­nie prze­pro­wa­dzić dla Pań­stwa nastę­pu­ją­ce prace:

 • inwen­ta­ry­za­cja przy­rod­ni­cza flo­ry i fau­ny do pro­ce­dur OOŚ,
 • moni­to­ring przed i pore­ali­za­cyj­ny awifauny,
 • inwen­ta­ry­za­cje dendrologiczne,
 • inwen­ta­ry­za­cja ele­men­tów przy­ro­dy nieożywionej,
 • nad­zór przy­rod­ni­czy nad pla­no­wa­ną inwestycją,
 • inwen­ta­ry­za­cja ptaków,
 • inwen­ta­ry­za­cja nietoperzy,
 • inwen­ta­ry­za­cja innych ssaków,
 • inwen­ta­ry­za­cja pła­zów i gadów,
 • inwen­ta­ry­za­cja ryb,
 • inwen­ta­ry­za­cja bezkręgowców,
 • inwen­ta­ry­za­cja roślinności,
 • inwen­ta­ry­za­cja grzy­bów i porostów.