Realizacje

Realizacje rozwiązań telemetrycznych

ENVISUM Con­sul­ting będąc reali­za­to­rem i inte­gra­to­rem roz­wią­zań tele­me­trycz­nych – dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu i wie­dzy swo­jej kadry inży­nier­skiej wyko­na­ła mię­dzy innymi:

 • budo­wa czte­rech auto­ma­tycz­nych tele­me­trycz­nych sta­cji pomia­ro­wych na dopły­wach i w zlew­ni gór­ne­go Bobru;
 • budo­wa sta­cji tele­me­trycz­nych – pod­wy­ko­naw­ca HydroQ;
 • dosta­wa sze­ściu auto­ma­tycz­nych sta­cji meteo do pro­gno­zo­wa­nia stop­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go – RDLP Białystok;
 • dosta­wa sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej – RDLP Białystok;
 • dosta­wa i mon­taż auto­ma­tycz­ne­go punk­tu pomia­ro­we­go do wyzna­cza­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go – RDLP Piła;
 • wyko­na­nie auto­ma­tycz­nej sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej do wyzna­cza­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go – RDLP Toruń;
 • wyko­na­nie auto­ma­tycz­nej sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej do wyzna­cza­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go – RDLP Lublin;
 • dosta­wa wypo­sa­że­nia auto­ma­tycz­ne­go punk­tu pomia­ro­we­go do wyzna­cza­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go – RDLP Lublin;
 • dosta­wa auto­ma­tycz­nej sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej do wyzna­cza­nia stop­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go lasów – RDLP Poznań;
 • dosta­wa auto­ma­tycz­nej sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej – RDLP Wrocław;
 • por­tal inter­ne­to­wy pre­zen­tu­ją­cy zagro­że­nie poża­ro­we wraz z tabli­cą elek­tro­nicz­ną pre­zen­tu­ją­cą dane pomiarowe;
 • dosta­wa sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej wraz z nie­zbęd­ną infra­struk­tu­rą słu­żą­cą do pro­gno­zo­wa­nia zagro­że­nia pożarowego;
 • wyna­jem modu­łów tele­me­trycz­nych do moni­to­rin­gu wód gruntowych;
 • dosta­wa sta­cji tele­me­trycz­nej – hydro­lo­gicz­nej – moni­to­ru­ją­cej jakość wody;
 • wyko­na­nie prze­no­śnych sta­cji mete­oro­lo­gicz­nych dla peł­ne­go zakre­su pomiarów;
 • moni­to­ring wód grun­to­wych – trans­mi­sja danych na stro­nę www – wraz z sys­te­mem powiadamiania;
 • dosta­wa spe­cja­li­zo­wa­nych czuj­ni­ków do ana­li­zy gleb;
 • trans­mi­sja danych tele­me­trycz­nych ze sta­cji ane­mo­me­trycz­nej – słu­żą­cej do okre­śle­nia zaso­bów ener­gii wiatru;
 • dosta­wa 50 sztuk osłon anty­ra­dia­cyj­nych – do czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry powietrza;
 • dosta­wa 3 sztuk prze­no­śnych sta­cji mete­oro­lo­gicz­nych dla Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej – pro­jekt Czuj­ni­ki i sensory;
 • moni­to­ring hydro­lo­gicz­ny dla gmi­ny Skawina;
 • osło­na hydro­lo­gicz­na pla­cu budo­wy – Budi­mex S.A.