Hydroizolacja obiektów budowlanych — geomembrana, geosyntetyki, folia PEHD

Spe­cja­li­zu­je­my się w wyko­ny­wa­niu kom­plek­so­wych izo­la­cji obiek­tów budow­la­nych i hydro­tech­nicz­nych za pomo­cą geo­mem­bran z folii PEHD, EPDM i PVC. Wyko­nu­je­my uszczel­nie­nia prze­ciw­wod­ne i prze­ciw­wil­go­cio­we beto­no­wych kon­struk­cji nowo wzno­szo­nych jak rów­nież roz­bu­do­wy­wa­nych obiektów.

Posia­da­my duże doświad­cze­nie w wyko­ny­wa­niu hydro­izo­la­cji takich obiek­tów jak:

  • par­kin­gi podziemne
  • maga­zy­ny i sta­cje paliw płynnych
  • skła­do­wi­ska odpa­dów komu­nal­nych i przemysłowych
  • oczysz­czal­nie ścieków
  • zapo­ry wodne
  • wały prze­ciw­po­wo­dzio­we
  • dro­gi, wia­duk­ty i estakady
  • rowy melio­ra­cyj­ne
  • niec­ki transformatorów
  • pla­ce zała­dun­ko­we i roz­ła­dun­ko­we sub­stan­cji szkodliwych

Zgrze­wa­nie folii PEHD i PVC wyko­ny­wa­ne jest z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów przez doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków posia­da­ją­cych odpo­wied­nie upraw­nie­nia. Zapra­sza­my do obej­rze­nia naszych przy­kła­do­wych reali­za­cji w dzia­le GALERIA.