Edukacja i szkolenia

Wie­dza jest nie­zbęd­na do funk­cjo­no­wa­nia zgod­nie z ota­cza­ją­cym nas śro­do­wi­skiem natu­ral­nym, jest naj­waż­niej­sza, dla­te­go ofe­ru­je­my Państwu:

 • kon­sul­ting w zakre­sie sze­ro­ko poję­tej ochro­ny środowiska,
 • doradz­two dla samo­rzą­dów w zakre­sie dzia­łań proekologicznych,
 • edu­ka­cja eko­lo­gicz­na w zakre­sie pro­wa­dze­nia eko­lo­gicz­nej gospo­dar­ki odpa­da­mi i ochro­ny wód,
 • orga­ni­zo­wa­nie szkoleń,
 • wyda­wa­nie bro­szur informacyjnych,
 • edu­ka­cja eko­lo­gicz­na doro­słych i dzieci.

Edu­ka­cja eko­lo­gicz­na obej­mu­je orga­ni­za­cję kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska (m.in. ochro­na powie­trza, gospo­dar­ka wod­na, gospo­dar­ka odpa­da­mi), mają­cej na celu wzrost świa­do­mo­ści i odpo­wie­dzial­no­ści eko­lo­gicz­nej mieszkańców.

Szko­le­nia z zakre­su pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska i tema­tów pokrew­nych, prze­zna­czo­na m.in. dla admi­ni­stra­cji, jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, szkół. Ich celem jest pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su nowych prze­pi­sów i obo­wiąz­ków. Ofe­ru­je­my dwie for­my szkoleń:

 • szko­le­nia otwar­te w for­mie warsz­ta­to­wej, dla pod­mio­tów, któ­re zakła­da­ją cyklicz­ne pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji swo­ich pra­cow­ni­ków. Ta for­ma umoż­li­wia zada­wa­nie tre­ne­ro­wi pytań doty­czą­cych tema­ty­ki szko­le­nia w odnie­sie­niu do indy­wi­du­al­nych potrzeb,
 • szko­le­nia dedy­ko­wa­ne, indy­wi­du­al­ne warsz­ta­ty z udzia­łem doświad­czo­nej kadry tre­ne­rów i konsultantów: 
  • zakres szko­le­nia dedy­ko­wa­ne­go dosto­so­wa­ny jest do ocze­ki­wań i potrzeb oraz prio­ry­te­to­wych zagad­nień zgło­szo­nych przez pod­miot, dopa­so­wa­ny do spe­cy­fi­ki jego działalności,
  • mate­ria­ły dedy­ko­wa­ne­go szko­le­nia doty­czą klu­czo­wych pro­ble­mów i rozwiązań.