Do pobrania

Karty katalogowe:

Auto­ma­tycz­na Sta­cja Mete­oro­lo­gicz­na: Pobierz PDF
Auto­ma­tycz­na Sta­cja Hydro­lo­gicz­na: Pobierz PDF
Auto­ma­tycz­na Sta­cja Lot­ni­sko­wa: Pobierz PDF
Auto­ma­tycz­na Sta­cja Opa­do­wa: Pobierz PDF
Osło­ny anty­ra­dia­cyj­ne: Pobierz PDF
Wyświe­tlacz sygna­li­za­cyj­ny: Pobierz PDF
Moni­to­ring hydro­lo­gicz­ny: Pobierz PDF

Oferty:

Dzia­łal­ność ENVISUM Con­sul­ting: Pobierz PDF
Ofer­ta osło­ny hydro­lo­gicz­nej dla gmin i powia­tów: Pobierz PDF
Fol­der plan adap­ta­cji do zmian kli­ma­tu: Pobierz PDF
SMOG — ENVISUM Con­sul­ting: Pobierz PDF

Stacje meteorologiczne Meteobot®:

CENNIK STACJI METEOBOT [pdf]

FOLDER INFORMACYJNY METEOBOT — MODELE CHOROBOWE — ZBOŻA [pdf]

FOLDER INFORMACYJNY METEOBOT — MODELE CHOROBOWE — DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE [pdf]