Weryfikacje projektów budynków pod kątem dopłat do domów energooszczędnych (NF40, NF15)

Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej pro­wa­dzi pro­gram dopłat do budo­wy domów ener­go­osz­częd­nych i pasywnych.

Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia na budo­wę domu uza­leż­nio­na jest od wiel­ko­ści zapo­trze­bo­wa­nia na energię.

Budu­jąc budy­nek jed­no­ro­dzin­ny moż­na otrzymać:

  • 30 000 zł brut­to — stan­dard NF40 o zapo­trze­bo­wa­niu mniej­szym niż 40 kWh/(m2rok)
  • 50 000 zł brut­to — stan­dard NF15 o zapo­trze­bo­wa­niu mniej­szym niż 15 kWh/(m2rok)

Kupu­jąc lokal miesz­kal­ny w budyn­ku wielorodzinnym:

  • 11 000 zł brut­to — stan­dard NF40 o zapo­trze­bo­wa­niu mniej­szym niż 40 kWh/(m2rok)
  • 16 000 zł brut­to — stan­dard NF15 o zapo­trze­bo­wa­niu mniej­szym niż 15 kWh/(m2rok)

Do kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych nale­żą te ele­men­ty budyn­ku, któ­re pro­wa­dzą do speł­nie­nia kry­te­riów Pro­gra­mu, a w szczególności:

  • zakup i mon­taż ele­men­tów kon­struk­cyj­nych bry­ły budyn­ku, w tym mate­ria­łów izo­la­cyj­nych ścian, stro­pów, dachów, posa­dzek, okien i drzwi,
  • zakup i mon­taż ukła­dów wen­ty­la­cyj­no mecha­nicz­nych z odzy­skiem ciepła,
  • zakup i mon­taż insta­la­cji ogrze­wa­nia, przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użytkowej.