ISO 9001/14001/EMAS

Posia­da­my spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia śro­do­wi­sko­we­go ISO 14001/ISO 9001/EMAS posia­da­ją­cych nie­zbęd­ne cer­ty­fi­ka­ty, w związ­ku z czym ofe­ru­je­my Państwu:

 • prze­pro­wa­dze­nie audy­tu środowiskowego,
 • świad­cze­nie usług peł­no­moc­ni­ka sys­te­mu ISO 14001,
 • świad­cze­nie usług audy­to­ra wewnętrz­ne­go sys­te­mu ISO 14001 i 9001,
 • kon­sul­ting i pomoc przed­się­bior­stwom w trak­cie wdra­ża­nia sys­te­mu zarzą­dza­nia śro­do­wi­sko­we­go zgod­ne­go z ISO 14001 oraz 9001,
 • iden­ty­fi­ka­cja i oce­na aspek­tów śro­do­wi­sko­wych zgod­nie z wyma­ga­nia­mi EMAS III,
 • pro­wa­dze­nie audy­tów środowiskowych,
 • prze­pro­wa­dza­nie prze­glą­dów środowiskowych,
 • opra­co­wa­nie stra­te­gii wdra­ża­nia sys­te­mu EMAS, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i kadry kierowniczej,
 • przy­go­to­wa­nie przed­się­bior­stwa do reje­stra­cji w sys­te­mie EMAS.

Audyt śro­do­wi­sko­wy pole­ga na wery­fi­ka­cji sta­nu for­mal­no-praw­ne­go przed­się­bior­stwa lub tak­że jego dostaw­ców, pod­wy­ko­naw­ców oraz zewnętrz­nych pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na tere­nie przed­się­bior­stwa, w zakre­sie sze­ro­ko rozu­mia­ne­go pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska. Celem audy­tu jest mię­dzy innymi:

 • infor­ma­cja czy reali­zo­wa­ne są wszyst­kie obo­wiąz­ki z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska, a tak­że pra­wi­dło­wość ich wykonania,
 • infor­ma­cja o zdia­gno­zo­wa­nych rozbieżnościach,
 • plan dzia­łań napraw­czych z okre­śle­niem ter­mi­nów realizacji,
 • przy­go­to­wa­nie do kon­tro­li woje­wódz­kie­go inspek­to­ra ochro­ny środowiska,
 • przy­go­to­wa­nie do out­so­ur­cin­gu w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska (kom­plek­so­wa reali­za­cja obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z ochro­ny środowiska).