Transmisja danych

Transmisja danych z systemów telemetrycznych

 

ENVISUM Con­sul­ting ofe­ru­je wyso­kiej jako­ści usłu­gi tele­in­for­ma­tycz­ne opar­te o zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie pakie­to­wej trans­mi­sji danych GPRS. W swo­jej ofer­cie zawie­ra­my dzier­ża­wę ter­mi­na­li z kom­plet­nym pakie­tem opro­gra­mo­wa­nia i usług zwią­za­nych z obsłu­gą danych. Gwa­ran­tu­je­my dostęp on-line, wizu­ali­za­cje na stro­nach www, prze­sył na ser­wer Klien­ta i kopie bezpieczeństwa.

Zapew­nia­my komu­ni­ka­cję z sta­cją (modu­łem) tele­me­trycz­nym w tere­nie, wyko­rzy­stu­jąc opro­gra­mo­wa­nie i infra­struk­tu­rę umoż­li­wia­ją­cą zdal­ne zarzą­dza­nie reje­stra­to­rem. Roz­wią­za­nia takie speł­nia­ją świa­to­we stan­dar­dy pra­cy w sie­ciach tele­me­trycz­nych. Znacz­nie redu­ku­ją kosz­ty ser­wi­su poszcze­gól­nych sta­cji, oraz bie­żą­ce­go moni­to­rin­gu całej sieci.

NOWOŚĆ! Zdalny monitoring wizyjny

W zakre­sie trans­mi­sji danych ENVISUM Con­sul­ting wpro­wa­dza nową usłu­gę: zdal­ny moni­to­ring wizyjny.

Z dowol­ne­go miej­sca obraz w jako­ści HD kon­tro­lo­wa­ne­go obiek­tu wprost na dedy­ko­wa­ną stro­nę www. W zależ­no­ści od potrzeb dobie­ra­my odpo­wied­nią jakość obra­zu – co umoż­li­wia moni­to­ring wizyj­ny na odle­głość przy zre­du­ko­wa­niu kosz­tów pra­cy całe­go sys­te­mu. Zapew­nia­my insta­la­cję, bie­żą­cą obsłu­gę i ser­wis infra­struk­tu­ry monitorującej.