Meteobot — HYDRO — nawadnianie pól uprawnych

Mete­obot® Hydro to sys­tem auto­ma­ty­za­cji nawad­nia­nia. Cią­gle mie­rzy wil­got­ność gle­by, oraz opa­dy desz­czu i auto­ma­tycz­nie włą­cza pom­py i zawo­ry pod­le­wa­nia zgod­nie z zapo­trze­bo­wa­niem roślin na wodę.

Mete­obot® Hydro skła­da się z:

 • wolu­me­trycz­ne­go czuj­ni­ka zawar­to­ści wody;
 • desz­czo­mie­rza;
 • czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry gleby;
 • czuj­ni­ka pręd­ko­ści wiatru;
 • czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry powie­trza, wil­got­no­ści względ­nej i ciśnie­nia atmosferycznego;
 • modu­łu ste­row­ni­ka do 16 zawo­rów / pomp;
 • zasi­la­cza 230 V;
 • zapa­so­we­go akumulatora;
 • apli­ka­cji mobil­nej do zdal­ne­go ste­ro­wa­nia z dowol­ne­go miej­sca i o każ­dej porze;
 • sub­skryp­cji z udo­stęp­nia­niem danych (na 1 rok);
 • połą­cze­nia z zewnętrz­ny­mi ste­row­ni­ka­mi nawad­nia­ją­cy­mi (np. Rain­bird, Hun­ter itp.)

Cena: 1030 EUR (bez VAT)

Dodat­ko­we opcje:

 • kar­ta SIM (z opła­ta­mi wli­czo­ny­mi na 1 rok): 36 EUR (bez VAT);
 • czuj­nik wil­got­no­ści liści: 230 EUR (bez VAT);
 • czuj­nik pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go: 370 EUR (bez VAT);
 • moder­ni­za­cja czuj­ni­ka kie­run­ku wia­tru (jeśli zamó­wio­no czuj­nik pręd­ko­ści wia­tru): 110 EUR (bez VAT);
 • wolu­me­trycz­ny czuj­nik zawar­to­ści wody na dodat­ko­wej głę­bo­ko­ści: 170 EUR (bez VAT);

Mete­obot® Hydro dzia­ła w nastę­pu­ją­cy spo­sób: wolu­me­trycz­ny czuj­nik zawar­to­ści wody mie­rzy dostęp­ną wil­got­ność gle­by co 10 minut. Kie­dy spad­nie ona poni­żej pew­ne­go mini­mum, moduł kon­tro­l­ny auto­ma­tycz­nie włą­cza pom­pę iry­ga­cyj­ną i otwie­ra odpo­wied­nie zawo­ry. Gdy wil­got­ność gle­by osią­gnie wyzna­czo­ne mak­si­mum, ste­row­nik wyłą­cza pom­pę i zamy­ka zawory.

Mete­obot® Hydro może pra­co­wać w try­bie auto­ma­tycz­nym, zdal­nym lub ręcznym:

 • w try­bie auto­ma­tycz­nym nawad­nia­nie jest włą­cza­ne, gdy wil­got­ność gle­by spa­da do okre­ślo­nej war­to­ści mini­mal­nej. Odpo­wied­nio, gdy wil­got­ność osią­gnie mak­sy­mal­ną war­tość, pod­le­wa­nie auto­ma­tycz­nie zatrzy­mu­je się;
 • w try­bie zdal­nym na urzą­dze­niu mobil­nym jest wyświe­tla­ne powia­do­mie­nie o osią­gnię­ciu okre­ślo­nej mini­mal­nej lub mak­sy­mal­nej war­to­ści wil­got­no­ści gle­by, a tak­że moż­na włą­czyć lub wyłą­czyć nawad­nia­nie za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nej Meteobot®;
 • w try­bie ręcz­nym moż­na włą­czyć lub wyłą­czyć nawad­nia­nie za pomo­cą zwy­kłych prze­łącz­ni­ków na tabli­cy rozdzielczej.

Mete­obot® Hydro zapew­nia bar­dzo ela­stycz­ne usta­wie­nia. Może auto­ma­tycz­nie wyłą­czyć nawadnianie:

 • Jeśli zacznie padać. (Oczy­wi­ście, jeśli deszcz nie wystar­czy, Mete­obot® Hydro wzno­wi nawad­nia­nie, aż do osią­gnię­cia nie­zbęd­nej wil­got­no­ści gleby);
 • Jeśli pręd­kość wia­tru prze­kra­cza pew­ną war­tość (np. 4 m / s). Może to być koniecz­ne w przy­pad­ku korzy­sta­nia z pisto­le­tów do podlewania;
 • Jeśli tem­pe­ra­tu­ra sta­je się zbyt niska (nie­bez­pie­czeń­stwo zamar­z­nię­cia) lub zbyt wyso­ka (stres roślin).

Mete­obot® Hydro może ste­ro­wać bez­po­śred­nio mak­sy­mal­nie 16 urzą­dze­nia­mi (na przy­kład jed­ną pom­pą i 15 zawo­ra­mi). Jeśli masz już kon­tro­ler nawad­nia­nia, taki jak Rain­bird, Hun­ter itp., możesz pod­łą­czyć do nie­go Mete­obot® Hydro, aby oszczę­dzać wodę. W tym przy­pad­ku zale­tą jest to, że moż­na nawad­niać, kie­dy i ile potrze­ba rośli­nom, a nie według ści­śle okre­ślo­ne­go harmonogramu.

Mete­obot® Hydro wyko­rzy­stu­je czuj­ni­ki, któ­re mie­rzą obję­to­ścio­wą zawar­tość wody. Poka­zu­ją, jaki pro­cent obję­to­ści okre­ślo­nej war­stwy gle­by jest wypeł­nio­ny wodą.

Przy­kła­do­wo: war­stwa gle­by o głę­bo­ko­ści 10 cm. Jeśli czuj­nik poka­zu­je 25%, ozna­cza to, że jed­na czwar­ta (2,5 cm) z tych 10 cm to woda. Resz­ta to gle­ba, pory powie­trza, reszt­ki roślin itp. W ten spo­sób może­my obli­czyć zawar­tość wody w gle­bie. Jeśli uży­je­my powyż­sze­go przy­kła­du: 2,5 cm = 25 mm = 25 litrów / m2.

Każ­dy rodzaj gle­by może pomie­ścić róż­ną ilość wody, w zależ­no­ści od czą­stek gle­by, porów mię­dzy nimi, mate­rii orga­nicz­nej (próch­ni­cy) itp. Gle­by gli­nia­ste boga­te w mate­rię orga­nicz­ną mają naj­więk­szą zdol­ność zatrzy­my­wa­nia wody; gle­by piasz­czy­ste mają naj­niż­szą. Mak­sy­mal­na ilość wody, któ­rą gle­ba może zatrzy­mać po nasy­ce­niu z góry i spusz­cze­niu wody gra­wi­ta­cyj­nej nazy­wa się „pojem­no­ścią polową”.

Jed­nak nie cała woda gle­bo­wa jest dostęp­na dla roślin. Kie­dy wil­got­ność gle­by spa­da poni­żej pew­ne­go pozio­mu, korze­nie nie mają do niej dostę­pu i rośli­ny więd­ną. Jest to tak zwa­ny „punkt więdnięcia”.

Aby moni­to­ro­wać ilość wody w hory­zon­cie gle­bo­wym, w któ­rym znaj­du­ją się korze­nie roślin, moż­na zain­sta­lo­wać do 5 obję­to­ścio­wych czuj­ni­ków zawar­to­ści wody. W zależ­no­ści od rodza­ju upra­wy moż­na je umie­ścić na przy­kład na głę­bo­ko­ści 10, 30, 50, 70 i 90 cm. Czuj­ni­ki muszą znaj­do­wać się jak naj­bli­żej korze­ni rośli­ny. W przy­pad­ku nawad­nia­nia kro­plo­we­go nale­ży je umie­ścić „mię­dzy dwie­ma kro­pla­mi”, aby nie poka­zy­wa­ły nie­pra­wi­dło­wo wyso­kich wartości.

SENTEK

Mete­obot® Hydro moż­na wypo­sa­żyć w czuj­ni­ki wil­got­no­ści gle­by wio­dą­ce­go austra­lij­skie­go pro­du­cen­ta — Sen­tek. Poka­zu­ją zawar­tość wody w gle­bie co 10 cm głę­bo­ko­ści — np. przy 10, 20, 30,… aż do 120 cm. Zawar­tość wody jest wyświe­tla­na w litrach (mm) na metr kwadratowy.

W ten spo­sób masz infor­ma­cję, ile wody masz w gle­bie w danym momencie.

Czuj­ni­ki Sen­tek są szcze­gól­nie odpo­wied­nie do głę­bo­ko zako­rze­nio­nych roślin upraw­nych — na przy­kład kuku­ry­dzy, nawad­nia­nych obro­to­wy­mi (lub inny­mi) sys­te­ma­mi zraszającymi.

Na poniż­szej tabe­li widać, jak zawar­tość wody w gle­bie gwał­tow­nie spa­da w cią­gu dnia i stop­nio­wo w nocy. Powo­dem tego jest to, że w cią­gu dnia rośli­na „pom­pu­je” wodę z zie­mi i wypa­ro­wu­je ją przez liście. Nie dzie­je się to w nocy. Dla­te­go wykres wyglą­da jak scho­dy, gdy wil­got­ność gle­by mie­ści się w opty­mal­nym zakre­sie.
Kie­dy gle­ba wysy­cha tak bar­dzo, że rośli­ny nie mogą już z niej czer­pać wody, wykres idzie pro­sto i wyrów­nu­je się. To jest dokład­nie ten moment, kie­dy koniecz­ne jest kolej­ne nawad­nia­nie. Gdy gle­ba jest nasy­co­na, rośli­ny nie mogą z niej opty­mal­nie wyko­rzy­stać wody, a mapa jest płaska.

W ten spo­sób możesz zoba­czyć, kie­dy zacząć iry­ga­cję — gdy wil­got­ność gle­by spad­nie poni­żej dol­nej gra­ni­cy, poni­żej któ­rej rośli­ny się stre­su­ją. W przy­pad­ku przed­sta­wio­nym na następ­nym wykre­sie, ozna­cza to jed­no nawad­nia­nie co 6–7 dni.

Ile nawad­niać (iry­go­wać)?

Czuj­ni­ki Sen­tek mie­rzą zawar­tość wody w gle­bie na każ­dej głę­bo­ko­ści co 10 cm. W ten spo­sób zoba­czysz, ile wody jest potrzeb­ne do zapew­nie­nia opty­mal­nej wil­got­no­ści gle­by do głę­bo­ko­ści korze­ni w danym momen­cie. Na poniż­szej tabe­li moż­na zoba­czyć zawar­tość wody w gle­bie na głę­bo­ko­ści od 0 do 60 cm. W poło­wie lip­ca (gdzie wska­zu­je lewa strzał­ka) woda jest uży­wa­na z głę­bo­ko­ści 20 cm (tj. korze­nie się­ga­ją do 20 cm). Ozna­cza to, że koniecz­ne jest tyle nawad­nia­nia, aby woda osią­gnę­ła dokład­nie taką głę­bo­kość. Wię­cej nawad­nia­nia ozna­cza­ło­by stra­tę wody, ponie­waż korze­nie nie będą w sta­nie dotrzeć na więk­szą głę­bo­kość i stam­tąd korzy­stać z wody.

Jed­nak pod koniec sierp­nia korze­nie zuży­wa­ją wodę z głę­bo­ko­ści 40 cm, ponie­waż rośli­ny już się roz­wi­nę­ły. Dla­te­go w sierp­niu trze­ba będzie wię­cej nawad­niać, aby woda wsią­ka­ła do 40 cm w glebię.

W ten spo­sób zoba­czysz dokład­nie, ile nawad­niać w danym momencie.

Jeśli z jakie­goś powo­du insta­la­cja czuj­ni­ków wil­got­no­ści gle­by w Two­im przy­pad­ku jest nie­wy­ko­nal­na, Twój Mete­obot® może zostać wypo­sa­żo­ny w czuj­nik nasło­necz­nie­nia. Bio­rąc pod uwa­gę dane doty­czą­ce natę­że­nia pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go, a tak­że tem­pe­ra­tu­rę, wil­got­ność powie­trza i wiatr, Mete­obot® obli­cza, ile wody jest odpa­ro­wy­wa­ne z gle­by i prze­no­szo­ne codzien­nie przez rośli­ny (tak zwa­na „ewa­po­tran­spi­ra­cja”). Kie­dy znasz stra­ty wody z gle­by przez pewien okres, możesz dowie­dzieć się, ile trze­ba nawad­niać (np. 5 dni x 4 litry ewa­po­tran­spi­ra­cji dzien­nie = potrze­ba 20 litrów nawadniania).

Jeśli mają Pań­stwo pro­blem z dostęp­no­ścią wody, aby zapew­nić sta­łe nawad­nia­nie swo­ich upraw, a dodat­ko­wo na tym oszczę­dzić, zapra­sza­my do dzia­łu HYDROIZOLACJA, lub na stro­nę retencyjnezbiorniki.pl w celu zapo­zna­nia się z naszy­mi reali­za­cja­mi zwią­za­ny­mi z moż­li­wo­ścia­mi maga­zy­no­wa­nia wody do nawadniania.