ENVISUM Consulting

ul. Wła­dy­sła­wa Smo­leń­skie­go 16B/51
01–698 Warszawa

tel: +48 506 075 767
tel: +48 507 456 740

e‑mail:

For­mu­larz kontaktowy:

    WYRAŻAM ZGODĘ na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych poda­nych w niniej­szym for­mu­la­rzu w celu uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na zło­żo­ne zapy­ta­nie, zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych. Moja zgo­da na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­na, lecz nie­zbęd­na do uzy­ska­nia odpo­wie­dzi. Zosta­łem poin­for­mo­wa­ny, że przy­słu­gu­je mi pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, moż­li­wo­ści ich popra­wia­nia i żąda­nia zaprze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia. Zapo­zna­łem się z zasa­da­mi admi­ni­stro­wa­nia dany­mi oso­bo­wy­mi zapi­sa­ny­mi w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści i cookies ENVISUM Con­sul­ting. Korzy­sta­nie z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go ozna­cza wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych osobowych.