Meteobot — HYDRO — monitoring zbiornika retencyjnego, rzeki, jeziora

Mete­obot® Hydro skła­da się z:

  • ciśnie­nio­we­go czuj­ni­ka pozio­mu wody;
  • desz­czo­mie­rza;
  • czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry powie­trza, wil­got­no­ści względ­nej i ciśnie­nia atmosferycznego;
  • aku­mu­la­to­ra zapasowego;
  • apli­ka­cji mobil­nej do moni­to­ro­wa­nia zaso­bów wod­nych w zbior­ni­ku retencyjnym;
  • sub­skryp­cji z udo­stęp­nia­niem danych (na 1 rok).

Mete­obot® Hydro dzia­ła w nastę­pu­ją­cy sposób:

Ciśnie­nio­wy czuj­nik zosta­je umiesz­czo­ny z zbior­ni­ku reten­cyj­nym, któ­ry znaj­du­je się na tere­nie gospo­dar­stwa lub w pobli­żu pola upraw­ne­go. Dzię­ki mobil­nej apli­ka­cji użyt­kow­nik wie ile wody zosta­ło w zbior­ni­ku i może pod­jąć sto­sow­ne dzia­ła­nia tzn. czy korzy­stać z wody do nawad­nia­nia ze stud­ni głę­bi­no­wej czy też z zbior­ni­ka reten­cyj­ne­go. Dodat­ko­wo cały sys­tem nawad­nia­nia moż­na połą­czyć z Mete­obot® Hydro — nawad­nia­nie co w rezul­ta­cie przed­ło­ży się na duże oszczęd­no­ści w całym gospo­dar­stwie. Więk­szość naszych klien­tów kupu­je Mete­obot® w wer­sji PRO wypo­sa­żo­ne w ciśnie­nio­wy czuj­nik pozio­mu wody.

Sta­cję METEOBOT moż­na rów­nież przy­sto­so­wać i zapro­gra­mo­wać do pomia­rów pozio­mu wody w rze­kach, stud­niach i innych zbior­ni­kach, któ­re chce­my monitorować.

Poni­żej nasza przy­kła­do­wa reali­za­cja z budo­wy zbior­ni­ka reten­cyj­ne­go na wodę opa­do­wą wraz z zain­sta­lo­wa­ną sta­cją METEOBOT z czuj­ni­kiem ciśnieniowym.

Zapra­sza­my na nasza stro­nę retencyjnezbiorniki.pl — na któ­rej szcze­gó­ło­wo pozna­ją Pań­stwo naszą ofer­tę, oraz zapra­sza­my do obej­rze­nia naszych przy­kła­do­wych reali­za­cji w dzia­le GALERIA.