Program “Mój prąd”

Mini­ster­stwo Ener­gii we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Śro­do­wi­ska przy­go­to­wa­ło pro­gram dofi­nan­so­wa­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych w Pol­sce „Mój Prąd”. Pro­gram został ogło­szo­ny 23 lip­ca 2019 r. przez Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go w trak­cie wspól­nej kon­fe­ren­cji z mini­stra­mi ener­gii i śro­do­wi­ska – Krzysz­to­fem Tchó­rzew­skim i Hen­ry­kiem Kowalczykiem.

Głów­nym celem pro­gra­mu jest zwięk­sze­nie pro­duk­cji ener­gii z mikro­źró­deł foto­wol­ta­icz­nych, a jego budżet to 1 mld zło­tych. Dofi­nan­so­wa­nie obej­mu­je do 50% kosz­tów insta­la­cji i wyno­si nie wię­cej niż 5000 zł. Wspar­ciem mogą zostać obję­te insta­la­cje o 2–10 kW mocy zain­sta­lo­wa­nej. Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do gospo­darstw domowych.

Nabór wnio­sków jest pro­wa­dzo­ny przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej NFOŚiGW.

Poni­żej przed­sta­wia­my szcze­gó­ło­we zało­że­nia przy­go­to­wa­ne­go przez Rząd programu:

 • dofi­nan­so­wa­nie do mikro-insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy zain­sta­lo­wa­nej od 2kW do 10kW;
 • wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia w for­mie bez­zwrot­nej do 50% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych insta­la­cji foto­wol­ta­icz­ne (PV), nie wię­cej niż 5 tys. zł;
 • kosz­ty kwa­li­fi­ko­wa­ne – kosz­ty zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji fotowoltaicznej;
 • jeże­li wnio­sko­daw­ca otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie lub jest w trak­cie reali­za­cji inwe­sty­cji foto­wol­ta­icz­nej w ramach inne­go pro­gra­mu, nie może ubie­gać się o ponow­ne wspar­cie w ramach pro­gra­mu „Mój Prąd”;
 • insta­la­cja PV obej­mu­je pane­le foto­wol­ta­icz­ne z nie­zbęd­nym oprzyrządowaniem;
 • bene­fi­cjen­tem pro­gra­mu jest oso­ba fizycz­na, któ­ra jest stro­ną umo­wy przyłączeniowej;
 • wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie skła­da­ne będą z for­mie papie­ro­wej. Moż­na je prze­słać np. pocz­tą, kurie­rem lub zło­żyć oso­bi­ście w NFOŚiGW;
 • kwa­li­fi­ka­cja kosz­tów od dnia 23.07.2019 (datą ponie­sie­nia wydat­ku jest data opła­ce­nia faktury);
 • pro­jekt nie może zostać zakoń­czo­ny (insta­la­cja przy­łą­czo­na przez OSD) przed ogło­sze­niem nabo­ru, nato­miast pro­jekt musi być zakoń­czo­ny na moment skła­da­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie. To zna­czy wnio­ski mogą być skła­da­ne po zaku­pie i mon­ta­żu insta­la­cji PV, pod­pi­sa­niu umo­wy dwu­stron­nej z dys­try­bu­to­rem ener­gii i zain­sta­lo­wa­niu licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go (co jest rów­no­znacz­ne z zakoń­cze­niem inwestycji);
 • wnio­sko­daw­ca skła­da wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie, któ­ry po zatwier­dze­niu sta­je się umo­wą o dofi­nan­so­wa­nie oraz wnio­skiem o płatność;
 • do wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie nale­ży załą­czyć: fak­tu­rę za zakup i mon­taż insta­la­cji PV, dowód zapła­ty fak­tu­ry, doku­ment potwier­dza­ją­cy insta­la­cję licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go wraz z dany­mi iden­ty­fi­ka­cyj­ny­mi kon­kret­nej umo­wy kom­plek­so­wej (wzór doku­men­tu zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny wraz z ogło­sze­niem nabo­ru na stro­nach NFOŚiGW);
 • dofi­nan­so­wa­nie może być udzie­lo­ne jedy­nie na nowe urzą­dze­nia (wypro­du­ko­wa­ne nie wcze­śniej niż 24 mie­sią­ce przed instalacją);
 • pro­jekt nie może doty­czyć wzro­stu mocy już wcze­śniej zain­sta­lo­wa­nej insta­la­cji PV;
 • bene­fi­cjent zobo­wią­za­ny jest do zgo­dy na ewen­tu­al­ne prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li insta­la­cji w okre­sie 3 lat od dnia wypła­ty dofinansowania;
 • bene­fi­cjent zobo­wią­za­ny jest do zgo­dy na prze­twa­rza­nia i opu­bli­ko­wa­nie swo­ich danych oso­bo­wych (imię, nazwi­sko, miej­sco­wość, moc instalacji);
 • nie prze­wi­du­je się sto­so­wa­nia zabez­pie­czeń udzie­lo­ne­go dofinansowania.