Systemy pomiarowe

Systemy pomiarowe

Transmisja danych

Produkty ENVISUM

REALIZACJE

GALERIA

DO POBRANIA

ENVISUM Con­sul­ting ofe­ru­je usłu­gi w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, budo­wy i obsłu­gi Tele­me­trycz­nych Sys­te­mów Pomia­ro­wych.

Sys­te­my takie mogą skła­dać się z jed­ne­go, kil­ku lub kil­ku­set roz­pro­szo­nych punk­tów pomia­ro­wych (sta­cji) doko­nu­ją­cych pomiarów:

  • mete­oro­lo­gicz­nych (tem­pe­ra­tu­ra, wil­got­ność, opad atmos­fe­rycz­ny, kie­ru­nek i pręd­kość wia­tru, pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne, ciśnienie)
  • hydro­lo­gicz­nych (poziom wody – cie­ki wod­ne, tem­pe­ra­tu­ra wody, prze­pływ, poziom wód gruntowych)
  • śro­do­wi­sko­wych (pH, tlen, prze­wod­ność, tem­pe­ra­tu­ra, wil­got­ność, zaso­le­nie gle­by, jakość powie­trza i wody)
  • elek­trycz­nych (napię­cie, natę­że­nie prą­du, zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej i inne para­me­try elektryczne)
  • innych (poziom hała­su, pomia­ry wietrz­no­ści i zasob­no­ści w ener­gię wiatrową)
  • zde­fi­nio­wa­nych przez Klienta

Sprzęt ofe­ro­wa­ny przez ENVISUM Con­sul­ting (reje­stra­to­ry danych, czuj­ni­ki pomia­ro­we, urzą­dze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, ener­go­osz­częd­ne roz­wią­za­nia zasi­la­nia sys­te­mów) speł­nia naj­wyż­sze kry­te­ria jako­ścio­we. Ofe­ro­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia w szyb­ki i łatwy spo­sób prze­glą­da­nie, ana­li­zę, rapor­to­wa­nie i dal­sze wyko­rzy­sta­nie danych pomiarowych.

Budu­je­my nowe i inte­gru­je­my ist­nie­ją­ce sys­te­my pomia­ro­we mają­ce na celu moni­to­ring prze­ciw­po­wo­dzio­wy na tere­nach zagro­żo­nych wystę­po­wa­niem zja­wisk eks­tre­mal­nych. Dzię­ki nowo­cze­snym roz­wią­za­niom infor­ma­tycz­nym ofe­ru­je­my usłu­gi aler­to­we i powia­da­mia­ją­ce o wystę­pu­ją­cych nie­bez­piecz­nych zja­wi­skach – dla osób odpo­wie­dzial­nych za zarzą­dza­nie i zain­te­re­so­wa­nych otrzy­my­wa­niem informacji.

Ist­nie­je tak­że moż­li­wość wynaj­mu modu­łów tele­me­trycz­nych wypo­sa­żo­nych w czuj­ni­ki speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia Klien­ta – umoż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­nią trans­mi­sję danych na stro­nę www. Wyna­jem modu­łów tele­me­trycz­nych – umoż­li­wia reali­za­cję pomia­rów lub osło­ny hydro­lo­gicz­nej w krót­kim okre­sie czasu.

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z naszych rozwiązań.