Konsulting środowiskowy

W gąsz­czu zezwo­leń, pozwo­leń, spra­woz­dań z jakim muszą się bory­kać inwe­sto­rzy, aby dzia­łać zgod­nie z wymo­ga­mi prze­pi­sów pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska nasza fir­ma zapew­ni Pań­stwu spraw­ną i szyb­ką obsłu­gę.
Nasz cel to szyb­kie i spraw­ne dzia­ła­nie, tak aby każ­dy inwe­stor mógł spo­koj­nie zająć się swo­ją dzia­łal­no­ścią, nie mar­twiąc się o sto­sow­ne doku­men­ty. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i zaufa­nie wie­lu firm pol­skich jak i zagra­nicz­nych mobi­li­zu­ją nas do dzia­ła­nia, tak aby spro­stać Pań­stwa ocze­ki­wa­niom. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z listą wybra­nych zre­ali­zo­wa­nych inwe­sty­cji oraz do sko­rzy­sta­nia z naszej wie­dzy i doświadczenia.

Edukacja i szkolenia

Decyzje środowiskowe, raporty OOŚ

ISO 9001/14001/EMAS

Adaptacja do zmian klimatu

Inwentaryzacja przyrody

Gospodarka wodna

Opłaty środowiskowe

Prace laboratoryjne

Gospodarka odpadami