Gospodarka odpadami

W tro­sce o czas naszych klien­tów i spraw­ne poru­sza­nie się w gospo­dar­ce odpa­do­wej wykonujemy:

  • opra­co­wa­nia pro­gra­mów, pla­nów, stra­te­gii gospo­dar­ki odpadami,
  • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji odpadów,
  • wyko­ny­wa­nie zbior­czych zesta­wień danych o rodza­jach i ilo­ści odpa­dów, o spo­so­bach gospo­da­ro­wa­nia nimi oraz o insta­la­cjach i urzą­dze­niach słu­żą­cych do odzy­sku i uniesz­ko­dli­wia­nia odpadów.

Stra­te­gia gospo­dar­ki odpa­da­mi w gmi­nie to kom­plek­so­wa usłu­ga kon­sul­tin­go­wa, któ­ra obej­mu­je wszyst­kie ele­men­ty, któ­rych celem jest upo­rząd­ko­wa­nie gospo­dar­ki odpa­da­mi w gminie:

  • zdia­gno­zo­wa­nie sła­bych i moc­nych stron funk­cjo­nu­ją­ce­go na tere­nie gmi­ny sys­te­mu gospo­dar­ki odpadami,
  • zbu­do­wa­nie stra­te­gii gospo­dar­ki odpa­da­mi oraz okre­śle­nie kie­run­ków roz­wo­ju sys­te­mu wraz z koniecz­ny­mi do pod­ję­cia działaniami,
  • dosto­so­wa­nie Regu­la­mi­nu o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku oraz uchwał doty­czą­cych gospo­dar­ki odpa­da­mi komunalnymi,
  • zwięk­sze­nie kon­tro­li i moni­to­rin­gu prze­pły­wu stru­mie­ni odpa­dów komunalnych.