Badania termowizyjne

Dowiedz się, któ­re miej­sca w Two­im przy­tul­nym domu lub fir­mie są nieszczelne.

Wyko­nu­je­my bada­nia ter­mo­wi­zyj­ne wszyst­kich typów budynków:

  • jed­no­ro­dzin­nych,
  • wie­lo­ro­dzin­nych,
  • uży­tecz­no­ści publicznej.

Loka­li­zu­je­my most­ki ter­micz­ne, wycie­ki, stre­fy zawil­go­ce­nia i ple­śni. Posia­da­my wyso­kiej kla­sy kame­rę ter­mo­wi­zyj­ną, dzię­ki któ­rej może­my świad­czyć usłu­gi w zakre­sie ter­mo­wi­zji w takich dzie­dzi­nach jak: cie­płow­nic­two, ener­ge­ty­ka, medy­cy­na czy weterynaria.