Świadectwa energetyczne

Co to jest świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki energetycznej?

Jest to doku­ment, któ­ry okre­śla wiel­kość zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię nie­zbęd­ną do zaspo­ko­je­nia potrzeb zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem budyn­ku lub loka­lu, czy­li ener­gii na potrze­by ogrze­wa­nia, przy­go­to­wa­nia cie­płej wody, wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji, a w przy­pad­ku budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej rów­nież oświetlenia.

Jakich budyn­ków doty­czy obo­wią­zek spo­rzą­dza­nia świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki energetycznej?

Od 1 stycz­nia 2009 r. świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki są obo­wiąz­ko­we dla każ­de­go budyn­ku odda­wa­ne­go do użyt­ko­wa­nia oraz budyn­ku pod­le­ga­ją­ce­mu zby­ciu lub naj­mo­wi, a tak­że gdy w wyni­ku prze­bu­do­wy lub remon­tu budyn­ku ule­gła zmia­nie jego cha­rak­te­ry­sty­ka energetyczna.

Prze­pi­sów tych nie sto­su­je się jedy­nie do budynków:

  • pod­le­ga­ją­cych ochro­nie na pod­sta­wie prze­pi­sów o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabytkami;
  • uży­wa­nych jako miej­sce kul­tu i do dzia­łal­no­ści religijnej;
  • prze­zna­czo­nych do użyt­ko­wa­nia w cza­sie nie dłuż­szym niż 2 lata;
  • nie­miesz­kal­nych, słu­żą­cych gospo­dar­ce rolnej;
  • prze­my­sło­wych i gospo­dar­czych o zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię nie więk­szym niż 50 kWh/(m2*rok);
  • miesz­kal­nych, lub wyko­rzy­sty­wa­nych nie dłu­żej niż 4 mie­sią­ce w roku;
  • wol­no­sto­ją­cych — o powierzch­ni użyt­ko­wej poni­żej 50 m².

Zgod­nie z art. 57 ust. 1 pkt 7 usta­wy — Pra­wo Budow­la­ne (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.) inwe­stor jest zobo­wią­za­ny pozy­skać świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku i dołą­czyć je do zawia­do­mie­nia o zakoń­cze­niu budo­wy lub wnio­sku o udzie­le­nie pozwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie wraz z inny­mi wyma­ga­ny­mi dokumentami.

Skąd wyni­ka obo­wią­zek spo­rzą­dza­nia świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budynków?

Obo­wią­zek spo­rzą­dza­nia świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków wyni­ka z prze­pi­sów Dyrek­ty­wy 2002/91/WE Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady z dnia 16 grud­nia 2002 r. w spra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Trans­po­zy­cji prze­pi­sów unij­nych doko­na­no poprzez usta­wę z dni 19 wrze­śnia 2000 r. o zmia­nie usta­wy — Pra­wo budow­la­ne (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz 1373) oraz sto­sow­ne akty wykonawcze.

Jak dłu­go będzie waż­ne świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki energetyczne?

Świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej jest waż­ne przez 10 lat pod warun­kiem nie prze­pro­wa­dze­nia w tym cza­sie robót budow­la­nych, w wyni­ku któ­rych zmia­nie ule­gła­by cha­rak­te­ry­sty­ka ener­ge­tycz­na budyn­ku. W przy­pad­ku prze­pro­wa­dze­nia robót budow­la­nych, w wyni­ku któ­rych nastą­pi­ła zmia­na cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej zacho­dzi koniecz­ność spo­rzą­dze­nia nowe­go świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budynku.

Kie­dy zain­te­re­so­wać się świadectwem?

Zgod­nie z art. 57 ust. 1 pkt 7 usta­wy — Pra­wo budow­la­ne inwe­stor jest obo­wią­za­ny dołą­czyć świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku do zawia­do­mie­nia o zakoń­cze­niu budo­wy lub wnio­sku o udzie­le­nie pozwo­le­nia na użytkowanie.

W przy­pad­ku gdy budy­nek lub lokal miesz­kal­ny pod­le­ga zby­ciu (sprze­da­ży) lub wynaj­mo­wi to zgod­nie z art. 63a ust. 1 i 2 odpo­wied­nio nabyw­cy lub najem­cy powin­no być udo­stęp­nio­ne świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki energetycznej.