Dla samorządów terytorialnych

Orga­ny wła­dzy samo­rzą­do­wej mają obo­wią­zek dbać o pra­wi­dło­wy stan śro­do­wi­ska i pro­pa­go­wa­nie postaw ekologicznych.

Ochro­na śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i bio­róż­no­rod­no­ści to istot­ne zada­nia, w któ­re anga­żu­ją się insty­tu­cje publicz­ne. Mogą one reali­zo­wać np. pro­jek­ty w zakre­sie edu­ka­cji śro­do­wi­sko­wej, przy­go­to­wa­nia doku­men­tów pla­ni­stycz­nych, któ­re warun­ku­ją moż­li­wość ubie­ga­nia się o środ­ki kra­jo­we lub europejskie.

Ochro­na śro­do­wi­ska, gospo­dar­ka nisko­emi­syj­na, dosto­so­wa­nie do zmian kli­ma­tycz­nych to kil­ka pojęć, pod któ­ry­mi kry­ją się dzia­ła­nia, któ­re wyma­ga­ją opra­co­wa­nia pla­nów, stra­te­gii, ocen wpły­wu. Celem takich pro­jek­tów jest dba­łość o zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, zapo­bie­ga­nie nie­ko­rzyst­nym zmia­nom w śro­do­wi­sku natu­ral­nym, moni­to­ring śro­do­wi­ska itp.
Pro­jek­ty zwią­za­ne z obsza­rem ochro­ny śro­do­wi­ska wyma­ga­ją ści­słej koor­dy­na­cji i opar­cia o wspól­ne stra­te­gie, a głów­nym odbior­cą efek­tów jest spo­łe­czeń­stwo za pośred­nic­twem insty­tu­cji samorządowych.

Ofe­ru­je­my Pań­stwu opra­co­wa­nie doku­men­tów pla­ni­stycz­nych oraz stra­te­gicz­nych, któ­rych obo­wią­zy­wa­nie umoż­li­wia pozy­ska­nie środ­ków na reali­za­cję dzia­łań, a tak­że sta­no­wi źró­dło wie­dzy dla śro­do­wi­sko­wych skut­ków pla­no­wa­nych do pod­ję­cia zamierzeń.

Adaptacja do zmian klimatu

Gospodarka niskoemisyjna

Strategiczna OOŚ