Test szczelności budynku “Blower door test”

Chcąc świad­czyć usłu­gi audy­tor­skie na naj­wyż­szym pozio­mie roz­sze­rzy­li­śmy zakres naszych usług o testy szczel­no­ści budyn­ków “blo­wer door test” oraz bada­nia termowizyjne.

Test szczel­no­ści budyn­ku okre­śla czy bada­ny budy­nek speł­nia obo­wią­zu­ją­ce nor­my szczel­no­ści (nor­ma PN-EN 13829).

Do prze­pro­wa­dze­nia testu szczel­no­ści budyn­ku wyko­rzy­stu­je­my drzwi nawiew­ne “blo­wer door” jed­ne­go z czo­ło­wych pro­du­cen­tów takiej apa­ra­tu­ry fir­my Retrotec.

Bada­nie pole­ga na mie­rze­niu prze­pły­wa­ją­ce­go powie­trza — z — lub — do domu, utrzy­mu­jąc róż­ni­cę ciśnie­nia na pozio­mie 50 Pa pomię­dzy wnę­trzem domu, a śro­do­wi­skiem zewnętrz­nym. Uzy­sku­jąc powta­rzal­ność wyni­ków jeste­śmy w sta­nie podać dokład­ne dane doty­czą­ce ilo­ści prze­pły­wa­ją­ce­go przez nie­szczel­no­ści powie­trza, ekwi­wa­lent­nej powierzch­ni nie­szczel­no­ści czy sto­so­wa­ne­go przez Nor­mę PN-EN 13829 współ­czyn­ni­ka nie­szczel­no­ści n50.

Współ­czyn­nik n50 okre­śla ilość wymian powie­rza w jed­nej godzi­nie przy sztucz­nie wytwo­rzo­nym ciśnie­niu 50 Pa. W przy­pad­ku powszech­nie sto­so­wa­nej wen­ty­la­cji gra­wi­ta­cyj­nej współ­czyn­nik n50 nie może prze­kro­czyć 3.0, w przy­pad­ku wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej współ­czyn­nik ten zgod­nie z nor­mą nie może prze­kro­czyć 1.5.

W przy­pad­ku dopłat do domów ener­go­osz­częd­nych z pro­gra­mu NFO­ŚiGW, współ­czyn­nik n50 dla budyn­ków z zapo­trze­bo­wa­niem poni­żej 40 kWh (NF40) wyno­si 1.0, a dla budyn­ków z zapo­trze­bo­wa­niem poni­żej 15 kWh (NF15) współ­czyn­nik n50 nie może prze­kro­czyć war­to­ści 0.6.

Jeśli ubie­ga­ją się Pań­stwo o dopła­tę do domów ener­go­osz­częd­nych wyko­na­nie testu szczel­no­ści budyn­ku jest obligatoryjne.

Jak wyglą­da loka­li­za­cja nieszczelności ?

W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży zbu­do­wać róż­ni­ce cie­nie­nia 50 Pa, jeśli ciśnie­nie jest osią­gnię­te co trwa zazwy­czaj kil­ka minut, moż­na przy­stą­pić do loka­li­za­cji nie­szczel­no­ści. War­to dodać, że ciśnie­nie 50 Pa odpo­wia­da pręd­ko­ści wia­tru oko­ło 30 km/h. Wiel­kość ciśnie­nia nie jest szko­dli­wa dla nas czy budyn­ku i nie dopro­wa­dzi do żad­nych strat.

W naszej pra­cy do loka­li­za­cji nie­szczel­no­ści wyko­rzy­stu­je­my 3 pod­sta­wo­we narzędzia:

 • wytwor­ni­cę dymu – posia­da­my zarów­no ręcz­ną wytwor­ni­cę dymu, któ­ra mie­ści się w jed­nej dło­ni jak i więk­szą wytwor­ni­cę „dys­ko­te­ko­wą”. Ruch powie­trza dosko­na­le obra­zu­je nam dym, któ­ry może­my wyprodukować.
 • kame­rę ter­mo­wi­zyj­ną – to rów­nież nie­zbęd­ne narzę­dzie umoż­li­wia­ją­ce loka­li­za­cję nie­szczel­no­ści – powie­trze w ruchu ochła­dza powierzch­nie, któ­re dosko­na­le widać na zdję­ciach termowizyjnych.
 • ane­mo­metr ter­micz­ny – po zlo­ka­li­zo­wa­niu nie­szczel­no­ści celem zobra­zo­wa­nia wiel­ko­ści nie­szczel­no­ści może­my użyć ane­mo­me­tru ter­micz­ne­go niskich przypływów.

Blo­wer Door

Test szczel­no­ści budyn­ku ina­czej „blo­wer door test” to pomiar, któ­ry obra­zu­je nam w jakim stop­niu budy­nek jest szczel­ny powietrznie.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych narzę­dzi za pomo­cą któ­rych może­my okre­ślić sto­pień nie­szczel­no­ści w budyn­ku są drzwi nawiew­ne, wen­ty­la­tor oraz mano­me­try. Sam pomiar pole­ga na zamon­to­wa­niu w drzwiach zewnętrz­nych drzwi nawiew­nych i wen­ty­la­to­ra gdzie poprzez sztucz­ne stwo­rze­nie warun­ków ciśnie­nia i pod­ci­śnie­nia 50 Pa i na pod­sta­wie zmia­ny róż­ni­cy ciśnie­nia w śro­do­wi­sku wewnątrz i na zewnątrz budyn­ku, jeste­śmy w sta­nie wska­zać sto­pień znaj­du­ją­cych się nie­szczel­no­ści, a dodat­ko­wo za pomo­cą kame­ry ter­mo­wi­zyj­nej i wytwor­ni­cy dymu zlo­ka­li­zo­wać te nieszczelności.

Nie­szczel­ne domy cha­rak­te­ry­zu­ją się zmo­żo­nym zapo­trze­bo­wa­niem na cie­pło do ogrze­wa­nia, chło­dze­nia. Jedy­nym spo­so­bem spraw­dze­nia w jakim stop­niu Twój budy­nek jest ener­go­osz­częd­ny jest prze­pro­wa­dze­nie testu szczel­no­ści budyn­ku „blo­wer door test”.

War­tym zazna­cze­nia jest fakt, że sto­pień nie­szczel­no­ści obra­zu­je nam współ­czyn­nik n50 (czy­li krot­no­ści wymia­ny powie­trza kuba­tu­ry ogrze­wa­nej m3 na jed­ną godzi­nę). War­to­ści współ­czyn­ni­ka n50 ści­śle okre­śla nam Nor­ma PN-EN 13829 gdzie: współ­czyn­nik n50 dla budyn­ków nowych odda­wa­nych do użyt­ko­wa­nia z wen­ty­la­cją gra­wi­ta­cyj­ną wyno­si max 3,0, a dla budyn­ków z wen­ty­la­cją mecha­nicz­ną wywiew­no-nawiew­ną 1,5.

Współ­czyn­nik n50 = 3,0/h — okre­śla trzy peł­ne wymia­ny powietrz­na w trak­cie jed­nej godziny.

Bio­rąc przy­kła­do­wo budy­nek o powierzch­ni 120 m² i wyso­ko­ści pomiesz­czeń 2,6 m jed­na peł­na wymia­na powie­trza doty­czy 312 m³, a w przy­pad­ku współ­czyn­ni­ka n50 = 3 rów­na się 936 m³ powie­trza do ogrzania.

W przy­pad­ku budyn­ków ubie­ga­ją­cych się o dopła­tę do kre­dy­tu z NFO­ŚiGW dla budyn­ków ener­go­osz­częd­nych o wskaź­ni­ku zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię poni­żej 40 kWh/m2 war­tość wskaź­ni­ka wyno­si n50 1,0 a dla budyn­ku o zapo­trze­bo­wa­niu poni­żej 15 kWh/m2 poni­żej n50 poni­żej 0,6.

Jakie korzy­ści osią­gnę prze­pro­wa­dza­jąc test szczelności:

 • W przy­pad­ku ubie­ga­nia się o dota­cję do domów ener­go­osz­częd­nych z NFÓ­śiGW prze­pro­wa­dze­nie testu szczel­no­ści budyn­ku jest obli­ga­to­ryj­ne. Jeśli są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni bada­niem szczel­no­ści budyn­ku pod kątem dopła­ty z NFO­ŚiGW pro­si­my o wspo­mnie­nie o tym fak­cie w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym, skon­tak­tu­je­my się z Pań­stwem i usta­li­my ter­min wyko­na­nia testu szczel­no­ści wraz z wery­fi­ka­to­rem z NFOŚiGW,
 • udo­ku­men­to­wa­nie pozio­mu szczel­no­ści jest rów­nież obo­wiąz­ko­we jeśli chce­my cer­ty­fi­ko­wać nasz dom z innych pro­gra­mów np. cer­ty­fi­kat domu pasyw­ne­go z Insty­tu­tu z Dort­mund, star house w USA, cer­ty­fi­kat BREEAM,
 • zwięk­sze­nie sta­ran­no­ści wyko­ny­wa­nych prac budow­la­no-remon­to­wych (zazna­cza­jąc w umo­wie z wyko­naw­cą prac rem-bud możesz zastrzec sobie pra­wo do wyko­na­nia testu szczel­no­ści budyn­ku i w przy­pad­ku bra­ku zacho­wa­nia przy­ję­tej szczel­no­ści zobo­wią­zać wyko­naw­cę do napra­wy nieszczelności),
 • szczel­ność Two­je­go budyn­ku może stać się dodat­ko­wą zachę­tą dla poten­cjal­nych kup­ców czy najem­ców budyn­ku (szczel­ny dom jest tań­szy w utrzymaniu),
 • ewen­tu­al­ne nie­szczel­no­ści budyn­ku mogą rów­nież stać się argu­men­tem na obni­że­nie ceny nie­ru­cho­mo­ści pla­no­wa­nej do zakupu,
 • wyż­sza szczel­ność budyn­ku na pew­no da Ci poczu­cie dobrze wyko­na­nej pracy.

Jak przy­go­to­wać budy­nek do bada­nia testu szczel­no­ści (blo­wer door)?

 • zamknąć wszyst­kie okna zewnę­trze i drzwi, za wyjąt­kiem oczy­wi­ście drzwi z wentylatorem,
 • otwo­rzyć wszyst­kie drzwi wewnętrzne,
 • wyłą­czyć urzą­dze­nia grzew­cze, wyga­sić kotły grzew­cze, komin­ki i inne,
 • uprząt­nąć popiół zale­ga­ją­cy w komin­kach, wynieść lub przy­kryć mokrym ręcznikiem,
 • zamknąć lub zakle­ić sys­te­my kana­łów wen­ty­la­cyj­nych (kra­tek wen­ty­la­cyj­nych, sys­te­mów czerp­ni i wyrzut­ni powie­trza do wentylacji),
 • syfo­ny, odpły­wy powin­ny być zala­ne wodą.

Prze­pro­wa­dze­nie testu szczel­no­ści budyn­ku jest bada­niem nie­in­wa­zyj­nym, cał­ko­wi­cie bez­piecz­nym dla domow­ni­ków. Ciśnie­nie 50 Pa w uprosz­cze­niu moż­na porów­nać do wia­tru o pręd­ko­ści 30 km/h.

Testy szczel­no­ści budyn­ków na Pań­stwa życze­nie wyko­na­my z wery­fi­ka­to­rem z pro­gra­mu dopłat do domów ener­go­osz­częd­nych NFOŚiGW.

Wykry­wa­nie nie­szczel­no­ści

W trak­cie prze­pro­wa­dza­nia testu szczel­no­ści loka­li­zu­je­my nie­szczel­no­ści. Posłu­gu­je­my się wyso­kiej kla­sy kame­rą ter­mo­wi­zyj­ną, ręcz­ną i “dys­ko­te­ko­wą” wytwor­ni­cą dymu oraz ane­no­me­trem ter­micz­nym do niskich prze­pły­wów. Uży­te urzą­dze­nia są bez­in­wa­zyj­ne i bez­piecz­ne dla Pań­stwa zdro­wia i budyn­ku, pozwa­la­ją w spo­sób szyb­ki i pre­cy­zyj­ny zlo­ka­li­zo­wać ewen­tu­al­ne nieszczelności.