Fir­ma ENVISUM Con­sul­ting ofe­ru­je sze­ro­ki wachlarz usług śro­do­wi­sko­wych, pre­zen­tu­jąc holi­stycz­ne poglą­dy na to śro­do­wi­sko. Zaj­mu­je­my się przede wszyst­kim doradz­twem z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska, ale świad­czy­my rów­nież usłu­gi pomia­ro­we, geo­de­zyj­ne czy moni­to­rin­go­we oraz dora­dza­my, na przy­kład przy budo­wie ener­go­osz­częd­nych domów lub nie­in­wa­zyj­nych inwestycji.

Dodat­ko­wo pro­wa­dzi­my sprze­daż, dosta­wę oraz mon­taż wyso­kiej jako­ści geo­syn­te­ty­ków i geo­mem­bran, reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Wyko­nu­je­my hydro­izo­la­cję ziem­nych zbior­ni­ków do nawad­nia­nia, a tak­że obiek­tów budow­la­nych oraz wan­ny wychwy­to­we (ocie­ko­we) np. w halach prze­my­sło­wych i maga­zy­no­wych lub na skła­do­wi­skach odpadów.

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z naszej wie­dzy i doświadczenia.