Produkty ENVISUM Consulting

Automatyczna Stacja Meteorologiczna ASM

ENVISUM Con­sul­ting jest pro­du­cen­tem zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­ne Auto­ma­tycz­nych Sta­cji Mete­oro­lo­gicz­nych – słu­żą­cych do pomia­ru zada­nych para­me­trów mete­oro­lo­gicz­nych w spo­sób ciągły.

 • krok pomia­ro­wy: od 1 sekun­dy do 24 godzin;
 • zasi­la­nie: AC 230V, panel sło­necz­ny, bate­ria, redun­dant­ne i inne;
 • trans­mi­sja danych: GPRS, bez­po­śred­nio i inne;
 • tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: ‑40°C do 50°C;
 • kar­ta kata­lo­go­wa: ASM — Pobierz PDF

Automatyczna Stacja Hydrologiczna ASH

Sta­cja hydro­lo­gicz­na słu­ży do cią­głe­go moni­to­rin­gu pozio­mu wód powierzch­nio­wych, takich jak rze­ki, jezio­ra, zbior­ni­ki zapo­ro­we i inne. Może być wyko­rzy­sta­na tak­że do pomia­rów pozio­mu wód grun­to­wych i innych para­me­trów wystę­pu­ją­cych w wodzie powierzch­nio­wej, takich jak: jakość, pomiar pH, zawar­tość tle­nu, kon­duk­tyw­ność, męt­ność, tem­pe­ra­tu­ra, czy nawet tak spe­cja­li­stycz­ne para­me­try jak zawar­tość amo­nia­ku, azo­ta­nów i chlorków.

Przy reali­za­cji sta­cji hydro­lo­gicz­nej ofe­ru­je­my rów­nież wyko­na­nie nie­zbęd­nych prze­kro­jów geo­de­zyj­nych kory­ta rzecz­ne­go, nanie­sie­nie rzęd­nych na pod­kła­dy geo­de­zyj­ne, a tak­że insta­la­cję pali wodo­wska­zo­wych będą­cych wskaź­ni­kiem pozio­mu wody dla obser­wa­to­rów czy służb odpo­wie­dzial­nych za osło­nę hydrologiczną.

 • wszyst­kie para­me­try zgod­ne z para­me­tra­mi sta­cji ASM;
 • obsłu­ga wie­lu czuj­ni­ków pozio­mu wody;
 • moż­li­wość insta­la­cji czuj­ni­ków inne­go rodza­ju (np. mete­oro­lo­gicz­ne, czuj­ni­ki jako­ści wody);
 • tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: ‑40°C do 50°C;
 • kar­ta kata­lo­go­wa: ASH — Pobierz PDF

Osłony antyradiacyjne: OAM‑1 oraz OAG‑1

Osło­ny anty­ra­dia­cyj­ne sto­so­wa­ne do osło­ny czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści na sta­cjach ASM. Umoż­li­wia­ją mon­taż dowol­ne­go czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry i/lub wilgotności.

 • eli­mi­na­cja wpły­wu czyn­ni­ków zewnętrz­nych na pomiar (słoń­ce, opad atmosferyczny);
 • wer­sja mon­to­wa­na na wysięgniku;
 • zapew­nia­ją łatwą wymia­nę powie­trza z otoczeniem;
 • kar­ta kata­lo­go­wa: OAM — Pobierz PDF
 • wer­sja do pomia­ru przy powierzch­ni gleby,
 • kar­ta kata­lo­go­wa: OAG — Pobierz PDF

Wyświetlacze sygnalizacyjne: WS oraz WS‑1

W ofer­cie ENVISUM Con­sul­ting znaj­du­ją się dwa typy wyświe­tla­czy sygna­li­za­cyj­nych. Pierw­szy z nich infor­mu­je na temat stop­nia zagro­że­nia poża­ro­we­go, sztor­mu czy zagro­że­nia lawi­no­we­go. Dru­gi typ wyświe­tla­czy to pane­le pre­zen­tu­ją­ce aktu­al­ne dane mete­oro­lo­gicz­ne lub hydrologiczne.

 • moż­li­wość współ­pra­cy z sta­cja­mi ASM i ASH;
 • wyso­kość zna­ków w zależ­no­ści od wyma­gań Klienta;
 • kar­ta kata­lo­go­wa: WS — Pobierz PDF
 • współ­pra­ca z modu­łem GPRS – dane on-line na wyświetlaczu;
 • kar­ta kata­lo­go­wa: WS‑1 — Pobierz PDF
 • moż­li­wość wyświe­tla­nia dowol­nej treści.