Eco Dom

Roz­wój tech­no­lo­gii umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie dia­gno­sty­ki i oce­ny efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i stwa­rza moż­li­wość stwier­dza­nia ano­ma­lii tem­pe­ra­tu­ro­wych bada­nych obiek­tów. Ano­ma­lie te gene­ru­ją kosz­ty zwią­za­ne z utra­tą ener­gii lub świad­czą o wystę­po­wa­niu czyn­ni­ków, któ­re w przy­szło­ści mogą zagra­żać zdro­wiu lub świad­czyć o eko­no­micz­nej efek­tyw­no­ści obiektów.

Dzię­ki zasto­so­wa­niu ter­mo­wi­zji szyb­ko wska­że­my miej­sca utra­ty cie­pła (nie­szczel­no­ści sie­ci wodo­cią­go­wej, awa­rie ogrze­wa­nia pod­ło­go­we­go lub cen­tral­ne­go). Spraw­dzi­my tem­pe­ra­tu­rę całe­go budyn­ku, zlo­ka­li­zu­je­my wystę­po­wa­nie most­ków cieplnych.

Bez­in­wa­zyj­ność oraz łatwość dotar­cia do bada­nych miejsc za pomo­cą kame­ry ter­mo­wi­zyj­nej obsłu­gi­wa­nej z zie­mi lub powie­trza (ter­mo­wi­zja dro­nem), ma zasto­so­wa­nie w wie­lu bran­żach przy wyko­ny­wa­niu audy­tu energetycznego.

Bada­nie szczel­no­ści budyn­ku (ang. blo­wer door test) to meto­da bada­nia szczel­no­ści powietrz­nej budyn­ków, któ­rej celem jest zlo­ka­li­zo­wa­nie tzw. wycie­ków powietrz­nych, czy­li miejsc, któ­ry­mi powie­trze nie­po­żą­da­nie dosta­je się do budyn­ku, bądź z nie­go ucie­ka. Wycie­ki powietrz­ne wpły­wa­ją w znacz­nym stop­niu na zwięk­sze­nie kosz­tów ogrze­wa­nia w zimie oraz chło­dze­nia latem. Powo­du­ją też bar­dzo nie­przy­jem­ne prze­wie­wy powietrz­ne wewnątrz budynku.

Audyt energetyczny

Audyty energetyczne MPŚ

Badania termowizyjne

Test szczelności

Świadectwa energetyczne

Weryfikacje projektów

Fotowoltaika

Program MÓJ PRĄD