Decyzje środowiskowe, Raporty OOŚ, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, Pozwolenia Zintegrowane

Dla więk­szo­ści inwe­sty­cji podej­mo­wa­nych w naszym kra­ju wyma­ga­ne jest uzy­ska­nie sto­sow­nych pozwo­leń. Nasi eks­per­ci two­rzą wyma­ga­ne doku­men­ta­cje, pro­wa­dzą i nad­zo­ru­ją postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne w zakre­sie uzy­ski­wa­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej, zgod­nie z art. 71 usta­wy o udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach oddzia­ły­wa­nia na środowisko.

Świad­czy­my usłu­gi wspar­cia w całym pro­ce­sie admi­ni­stra­cyj­nym pro­wa­dzą­cym do uzy­ska­nia osta­tecz­nej Decy­zji o Śro­do­wi­sko­wych Uwa­run­ko­wa­niach (DoŚU) w zakresie:

 • ana­li­zy inwe­sty­cji pod kątem koniecz­no­ści uzy­ska­nia DoŚU (kwa­li­fi­ka­cja przedsięwzięcia);
 • ana­li­zy loka­li­za­cji inwe­sty­cji pod kątem ryzyk środowiskowych;
 • raport o oddzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na środowisko;
 • Kar­ta Infor­ma­cyj­na Przed­się­wzię­cia w zakre­sie pod­sta­wo­wym oraz roz­sze­rzo­nym w celu wyko­na­nia peł­nej oce­ny oddzia­ły­wa­nia (rze­tel­nie spo­rzą­dzo­ny KIP czę­sto umoż­li­wia unik­nię­cie koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­du­ry OOŚ);
 • postę­po­wa­nia odwo­ław­cze przed Samo­rzą­do­wy­mi Kole­gia­mi i Woje­wódz­ki­mi Sąda­mi Admi­ni­stra­cyj­ny­mi;
  kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne, mediacje;
 • wspar­cie w pro­ce­sie administracyjnym;
 • opra­co­wy­wa­nie prze­glą­dów ekologicznych;
 • doradz­two eko­lo­gicz­ne dla przed­się­biorstw w zakre­sie ochro­ny środowiska;
 • opra­co­wy­wa­nie pozwo­leń zin­te­gro­wa­nych IPPC;
 • rapor­ty począt­ko­we do pozwo­leń IPPC;