Usługi hydrologiczne i ekspertyzy hydrologiczne

Wie­dza, prak­ty­ka i pra­wie 40 let­nie doświad­cze­nie człon­ków nasze­go zespo­łu w wyko­ny­wa­niu prac sze­ro­ko zwią­za­nych z hydro­lo­gią i geo­de­zją, pozwa­la­ją zaofe­ro­wać Pań­stwu usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie.
Nasi pra­cow­ni­cy posia­da­ją wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje z zakre­su hydro­me­trii, hydro­lo­gii ope­ra­cyj­nej oraz mode­lo­wa­nia hydro­lo­gicz­ne­go i hydro­dy­na­micz­ne­go, bazu­jąc na opro­gra­mo­wa­niu MIKE i HEC-RAS.

Przy reali­za­cji prac wyko­rzy­stu­je­my naj­now­sze urzą­dze­nia pomia­ro­we dostęp­ne na rynku.

Oferujemy:

Wyko­ny­wa­nie pomia­rów hydrometrycznych:

 • pomia­ry natę­że­nia prze­pły­wu w rze­kach, kana­łach, rowach, itp.
 • szcze­gó­ło­we pomia­ry pręd­ko­ści wody w całym przekroju
 • son­do­wa­nie dna (pomia­ry głę­bo­ko­ści rzek i jezior)
 • okre­śla­nie frak­cji mate­ria­łu den­ne­go (np. do okre­śla­nia roz­my­cia dna)

Wyko­ny­wa­nie geo­de­zyj­nych prze­kroi poprzecz­nych i podłuż­nych rzek oraz dolin wraz z tera­sa­mi zalewowymi.

 Do oce­ny zagro­że­nia powo­dzio­we­go, mode­lo­wa­nia hydro­lo­gicz­ne­go i pro­jek­to­wa­nia w zakre­sie budow­nic­twa wod­ne­go, nie­zbęd­ne są szcze­gó­ło­we prze­kro­je poprzecz­ne rze­ki i tere­nu zalewowego:

 • prze­kro­je doli­no­we z wyko­rzy­sta­niem niwe­la­cji tra­dy­cyj­nej i sate­li­tar­nej — część wod­na prze­kro­ju uzy­ski­wa­na jest poprzez son­do­wa­nie dna lub bez­po­śred­ni pomiar głębokości
 • prze­kro­je podłuż­ne z linią dna i spad­kiem zwier­cia­dła wody
 • prze­kro­je doli­no­we do wyzna­cza­nia stref zagro­że­nia powodziowego
 • prze­kro­je do celów pro­jek­to­wych w zakre­sie budownictwa

Wyko­ny­wa­nie innych pomia­rów i opra­co­wań z wyko­rzy­sta­niem tech­nik hydroakustycznych:

 • two­rze­nie map i pla­nów batymetrycznych
 • ska­ning dna rzek, jezior, zbior­ni­ków, itp.
 • wyko­rzy­sta­nie tech­ni­ki sona­ro­wej do loka­li­za­cji obiek­tów pod­wod­nych na akwe­nach śródlądowych
 • okre­śla­nie zasię­gu roślin­no­ści podwodnej
 • wyko­rzy­sta­nie tech­ni­ki sona­ru bocz­ne­go do ozna­cze­nia ele­men­tów podwodnych
 • two­rze­nie map ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem infra­struk­tu­ry podwodnej
 • ozna­cze­nie na pla­nie baty­me­trycz­nym poten­cjal­nych zagro­żeń dla żeglu­gi śródlądowej.

Wyko­na­nie eks­per­tyz zawierających:

 • obli­cze­nia prze­pły­wów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla potrzeb pro­jek­to­wa­nia w zakre­sie budownictwa
 • wyzna­cza­nie stref zagro­że­nia powodziowego
 • wpływ zago­spo­da­ro­wa­nia doli­ny rzecz­nej na warun­ki odpły­wu wody
 • obli­cze­nia prze­pły­wów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla potrzeb pro­jek­to­wa­nia w zakre­sie budownictwa
 • opra­co­wy­wa­nie zasię­gu pro­gno­zo­wa­nych zale­wów dla prze­pły­wów mak­sy­mal­nych
  Q‑10%, Q‑1%, Q‑0.2%

 

Budo­wę auto­ma­tycz­nych sta­cji hydro­lo­gicz­nych oraz ich sys­te­mów, do cało­rocz­nych pomiarów:

 • sta­nów wód (rzęd­nej zwier­cia­dła wody)
 • prze­pły­wu wód
 • jako­ści wód (zaso­le­nie, męt­ność, tlen i inne parametry)

Wszyst­kie sta­cje są auto­ma­tycz­ne i oprócz doraź­ne­go ser­wi­su oraz okre­so­wych prze­glą­dów, nie wyma­ga­ją czę­stych i kosz­tow­nych inter­wen­cji. Zebra­ne dane, z kro­kiem cza­so­wym zada­nym przez klien­ta, są tele­me­trycz­nie trans­mi­to­wa­ne bez­po­śred­nio do użyt­kow­ni­ka za pomo­cą sie­ci GSM na wybra­ne urzą­dze­nie (np. tele­fon, tablet) bądź też stro­nę internetową.

Wyko­ny­wa­nie opra­co­wań w ramach infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej GIS:

 • two­rze­nie Cyfro­wych Mode­li Terenu
 • inwen­ta­ry­za­cja cie­ków i urzą­dzeń wod­nych z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi GIS
 • two­rze­nie bazy danych prze­strzen­nych doty­czą­cych wód powierzchniowych

Doradz­two, szko­le­nia i kon­sul­ta­cje w zakre­sie dobo­ru, obsłu­gi i wyko­rzy­sta­nia sprzę­tu hydrometrycznego:

 • dobór echo­sond i sprzę­tu pomiarowego
 • szko­le­nie z zakre­su obsłu­gi echosond
 • szko­le­nia z zakre­su obsłu­gi prze­pły­wo­mie­rzy akustycznych
 • szko­le­nie z obsłu­gi pro­gra­mów hydro­lo­gicz­nych – Reef­Ma­ster, Win­Ri­ver I, Win­Ri­ver II, RiverSurveyor.