Dokumentacje hydrologiczne

Usta­wa — Pra­wo wod­ne z 2018 roku wpro­wa­dzi­ła zmia­ny w sys­te­mie pozwo­leń i zgło­szeń wod­no­praw­nych. Wszyst­kie rodza­je roz­strzy­gnię­cia admi­ni­stra­cyj­ne­go zosta­ły obję­te nowym poję­ciem: zgo­da wod­no­praw­na.

Jej udzie­le­nie nastę­pu­je przede wszyst­kim poprzez:

 • wyda­nie pozwo­le­nia wodnoprawnego,
 • przy­ję­cie zgło­sze­nia wodnoprawnego,
 • wyda­nie oce­ny wodnoprawnej,
 • wyda­nie decy­zji, o któ­rej mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4

Ofe­ru­je­my Pań­stwu kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji zmie­rza­ją­cej do uzy­ska­nia zgo­dy wodnoprawnej.

Zgod­nie z nową usta­wą — Pra­wo wod­ne, pozwo­le­nie wod­no­praw­ne wyma­ga­ne jest na:

 • usłu­gi wodne,
 • szcze­gól­ne korzy­sta­nie z wód,
 • dłu­go­trwa­łe obni­że­nie pozio­mu zwier­cia­dła wody podziemnej,
 • rekul­ty­wa­cje wód powierzch­nio­wych lub podziemnych,
 • wpro­wa­dza­nie do wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glonów,
 • wyko­na­nie urzą­dzeń wodnych,
 • regu­la­cję wód, zabu­do­wę poto­ków gór­skich oraz kształ­to­wa­nie nowych koryt cie­ków naturalnych,
 • zmia­nę ukształ­to­wa­nia tere­nu na grun­tach przy­le­ga­ją­cych do wód, mają­cych wpływ na warun­ki prze­pły­wu wód,
 • pro­wa­dze­nie przez wody powierzch­nio­we pły­ną­ce w gra­ni­cach linii brze­gu oraz przez wały prze­ciw­po­wo­dzio­we obiek­tów mosto­wych, ruro­cią­gów, prze­wo­dów w ruro­cią­gach osło­no­wych lub przepustów,
 • pro­wa­dze­nie nad śród­lą­do­wy­mi dro­ga­mi wod­ny­mi oraz nad wała­mi prze­ciw­po­wo­dzio­wy­mi, napo­wietrz­nych linii ener­ge­tycz­nych i telekomunikacyjnych,
 • loka­li­zo­wa­nie na obsza­rach szcze­gól­ne­go zagro­że­nia powo­dzią, nowych przed­się­wzięć mogą­cych zna­czą­co oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko i nowych obiek­tów budowlanych,
 • gro­ma­dze­nie na obsza­rach bez­po­śred­nie­go zagro­że­nia powo­dzią ście­ków, odcho­dów zwie­rzę­cych, a tak­że innych mate­ria­łów, któ­re mogą zanie­czysz­czać wody, oraz pro­wa­dze­nie na tych obsza­rach odzy­sku lub uniesz­ko­dli­wia­nia odpa­dów, w tym ich skła­do­wa­nia, jeże­li wyda­no decy­zje, o któ­rej mowa w art. 77 ust. 3 Pra­wa wodnego.

Zgło­sze­nia wod­no­praw­ne­go wyma­ga się na:

 • wyko­na­nie pomo­stu o sze­ro­ko­ści do 3 m i dłu­go­ści cał­ko­wi­tej do 25 m, sta­no­wią­cej sumę dłu­go­ści jego poszcze­gól­nych elementów,
 • postój na wodach pły­ną­cych stat­ków prze­zna­czo­nych na cele miesz­ka­nio­we lub usługowe,
 • pro­wa­dze­nie nad woda­mi inny­mi niż śród­lą­do­we dro­gi wod­ne, napo­wietrz­nych linii ener­ge­tycz­nych i telekomunikacyjnych,
 • wyko­na­nie kąpie­li­ska lub wyzna­cze­nie miej­sca oka­zjo­nal­nie wyko­rzy­sty­wa­ne­go do kąpie­li, w tym na obsza­rze morza terytorialnego,
 • trwa­łe odwad­nia­nie wyko­pów budowlanych,
 • wpro­wa­dza­nie robót w wodach oraz innych robót, któ­re mogą być przy­czy­ną zmia­ny sta­nu wód podziemnych,
 • wyko­na­nie urzą­dzeń odwad­nia­ją­cych obiek­ty budow­la­ne, o zasię­gu oddzia­ły­wa­nia nie­wy­kra­cza­ją­cym poza gra­ni­ce tere­nu, któ­re­go zakład jest właścicielem,
 • odpro­wa­dza­nie wód z wyko­pów budow­la­nych lub z prób­nych pom­po­wań otwo­rów hydrogeologicznych,
 • wyko­na­nie sta­wów, któ­re nie są napeł­nia­ne w ramach usług wod­nych, ale wyłącz­nie woda­mi opa­do­wy­mi lub roz­to­po­wy­mi lub woda­mi grun­to­wy­mi, o powierzch­ni nie­prze­kra­cza­ją­cej 500 m² i głę­bo­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 2 m od natu­ral­nej powierzch­ni tere­nu, o zasię­gu oddzia­ły­wa­nia nie­wy­kra­cza­ją­cym poza gra­ni­ce tere­nu, któ­re­go zakład jest właścicielem,
 • prze­bu­do­wa rowu pole­ga­ją­ca na wyko­na­niu prze­pu­stu lub inne­go prze­kro­ju zamknię­te­go na dłu­go­ści nie więk­szej niż 10 m,
 • prze­bu­do­wa lub odbu­do­wa urzą­dzeń odwad­nia­ją­cych zlo­ka­li­zo­wa­nych w pasie dro­go­wym dróg publicz­nych, obsza­rze kole­jo­wym, na lot­ni­skach lub lądowiskach,
 • wydo­by­wa­nie kamie­nia, żwi­ru, pia­sku, innych mate­ria­łów z wód w związ­ku z utrzy­my­wa­niem wód, śród­lą­do­wych wód wod­nych oraz remon­tem urzą­dzeń wod­nych, wyko­ny­wa­ne w ramach obo­wiąz­ków wła­ści­cie­la wód.

Oce­ny wod­no­praw­nej wyma­ga się dla oceny:

 • wpły­wu pla­no­wa­nej inwe­sty­cji lub dzia­ła­nia na moż­li­wość osią­gnię­cia celów śro­do­wi­sko­wych dla jed­no­li­tych czę­ści wód i obsza­rów ochronnych,
 • reali­za­cja usłu­gi umoż­li­wia ana­li­zę w obszarze: 
  • korzy­sta­nia z usług wodnych,
  • dłu­go­trwa­łe­go obni­że­nia pozio­mu zwier­cia­dła wody podziemnej,
  • pię­trze­nia wody podziemnej,
  • rekul­ty­wa­cji wód powierzch­nio­wych lub wód podziemnych,
  • wpro­wa­dza­nia do śród­lą­do­wych wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glonów,
  • wyko­na­nia urzą­dzeń wodnych,
  • regu­la­cji wód, zabu­do­wy poto­ków gór­skich oraz kształ­to­wa­nia nowych koryt cie­ków naturalnych,
  • zmia­ny ukształ­to­wa­nia tere­nu na grun­tach przy­le­ga­ją­cych do wód mają­cej wpływ na warun­ki prze­pły­wu wód,
  • robót i obiek­tów budow­la­nych mają­cych wpływ na zmniej­sze­nie natu­ral­nej reten­cji terenowej,
  • dzia­łań doty­czą­cych utrzy­my­wa­nia publicz­nych śród­lą­do­wych wód powierzch­nio­wych oraz mor­skich wód wewnętrz­nych, na moż­li­wość osią­gnię­cia celów śro­do­wi­sko­wych, któ­re usta­na­wia się w pla­nie gospo­da­ro­wa­nia woda­mi na obsza­rze dorzecza.